Διαβούλευση για τα ανοιχτά δεδομένα.

Διαβούλευση για τα ανοιχτά δεδομένα.

Δημοσίευσηαπό Vassilis Perantzakis » 12 Ιουν 2014, 10:55

http://www.opengov.gr/minreform/?p=1506

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α΄57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

1. Το άρθρο 1 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
“Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του παρόντος νόμου είναι η καθιέρωση της αρχής της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 4, ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλοποίησή της και η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2003/98 όπως τροποποιείται από την οδηγία 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι κείμενες διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, καθώς και τις πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων του δημοσίου τομέα, εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτού του νόμου
2. Το άρθρο 2 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Γενικές αρχές
1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του δημοσίου τομέα διατίθενται από τη στιγμή της ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της διοίκησης (αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας).
2. Εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, από σταθερό σημείο απόθεσης Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δημόσιοι φορείς επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων μέσω αδειοδότησης ή μέσω της επιβολής τελών εφαρμόζονται τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος. Ο αποκλεισμός της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από τον φορέα που τα κατέχει.
3. Η περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
« α ) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.». (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α υποπερ. i οδηγίας 37/2013)
4. Στην περ. γ΄ παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006, οι υποπεριπτώσεις αα και ββ αντικαθίστανται ως εξής:
«i) την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή δημόσια τάξη
ii) το στατιστικό απόρρητο
iii) το εμπορικό, βιομηχανικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό ή εταιρικό απόρρητο» (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α υποπερ. ii οδηγίας 37/2013)
5. Στην παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 προστίθενται περιπτώσεις γα έως γγ ως εξής:
«γα) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα για την πρόσβαση στα οποία απαιτείται από ειδικές διατάξεις η απόδειξη ειδικού εννόμου συμφέροντος από τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις.
γβ) σε τμήματα εγγράφων, σε πληροφορίες και δεδομένα που περιέχουν μόνο λογότυπα, εμβλήματα και σήματα.
γγ) σε έγγραφα, τμήματα εγγράφων, πληροφορίες και δεδομένα στα οποία είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση, η περαιτέρω χρήση τους όμως είναι ασυμβίβαστη με τη νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».» (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α υποπερ. iii οδηγίας 37/2013)
6. Στην παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 η περ. ε΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«ε ) σε έγγραφα,πληροφορίες και δεδομένα που ευρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων καθιερωμένων φορέων για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας, σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εξαιρουμένων βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που ευρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων, εκτός βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχείων.» (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α υποπερ. iv και v οδηγίας 37/2013)
7. Η παράγραφος 2 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Η ανοικτή διάθεση, περαιτέρω χρήση και εν γένει επεξεργασία εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, ΦΕΚ 50 Α΄), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 ν. 3448/2006 τροποποιείται ως εξής: ««Φορείς του δημόσιου τομέα», οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά ν.π.δ.δ., οι κατά την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου οργανισμοί δημόσιου δικαίου και οι ενώσεις που σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου».
9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 ν. 3448/2006 τροποποιείται ως εξής: «Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που
εκδίδεται ή έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής τους δράσης.
10. Στο άρθρο 4 ν. 3448/2006 προστίθενται παρ. 5 έως 8 ως εξής:
«5. “ Έγγραφο, πληροφορία ή δεδομένα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο”, το ψηφιακό έγγραφο, η πληροφορία ή τα δεδομένα που είναι διαρθρωμένα κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής τους δομής.
6. “ Ανοικτό μορφότυπο”, ένα μορφότυπο το οποίο δεν εξαρτάται από πλατφόρμα και διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό που να παρεμποδίζει την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών, εγγράφων ή δεδομένων.
7. “ Ανοικτό επίσημο πρότυπο”, ένα πρότυπο που έχει καθορισθεί σε γραπτή μορφή και το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της διαλειτουργικότητας του λογισμικού. (άρθρο 1 παρ. 2 οδηγίας 37/2013)
8. ”Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”, τα δεδομένα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 περίπτωση α’ του ν. 2472/1997 (Α’ 50).
11. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 5 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση που η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β’, ο φορέας του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνει αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειοδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν τέτοια αναφορά.» (άρθρο 1 παρ. 4 οδηγίας 37/2013)
4. Κατά της απορριπτικής απόφασης του οικείου φορέα επιτρέπεται η άσκηση διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος κρίνει κατά νόμο και κατ’ ουσία. Η προσφυγή αυτή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.
5. Οι ως άνω αποφάσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου».
12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 ν. 702/1977 (Α’ 268) προστίθεται περίπτωση ιστ’ ως εξής: «ιστ) την εφαρμογή του ν. 3448/2006 για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα».
13. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 5 ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 10 του παρόντος νόμου, καθώς και εκείνη της παραγράφου 11 του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις. Σχετικές αιτήσεις ακύρωσης που έχουν ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αλλά δεν έχουν συζητηθεί διαβιβάζονται στα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Εφετεία με πράξεις του Προέδρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού.
14. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
Διαθέσιμοι Μορφότυποι
«1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες, και δεδομένα τους σε οιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα μεταδεδομένα τους στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα του φορέα. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να συμμορφώνονται με ανοικτά, επίσημα πρότυπα. (άρθρο 5 παρ. 5 οδηγίας 37/2013)
2. Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τους φορείς του δημόσιου τομέα να εκδίδουν ή να προσαρμόζουν έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα ή να διαθέτουν αποσπάσματα από αυτά σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό χειρισμό. Οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν την παραγωγή και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης τους από τρίτους. Στην περίπτωση διακοπής της παραγωγής και αποθήκευσης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προηγείται δημόσια ανακοίνωση προ 30 εργασίμων ημερών στο διαδικτυακό τόπο data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα». (άρθρο 1 παρ. 5 οδηγίας 37/2013)
15. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επιτρέπουν την ελεύθερη διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που εκδίδουν ή κατέχουν και διαχειρίζονται ή, κατ’ εξαίρεση, επιβάλλουν όρους μέσω αδειοδότησης, ή με άλλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης αναφοράς της πηγής, της ρήτρας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της επιβολής τελών, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας. Οι όροι που επιβάλλονται δεν μπορεί να οδηγούν σε περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος των τελών, όπου αυτά επιβάλλονται.»
2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων προβλέπονται άδειες, οι φορείς του δημόσιου τομέα εξασφαλίζουν, όπου τούτο είναι δυνατόν, τη διάθεση ανοικτών αδειών που διατίθενται διαδικτυακά, παρέχουν ευρύτερα δικαιώματα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς και οι οποίες στηρίζονται σε μορφότυπους ανοικτών δεδομένων. Οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να προσαρμόζονται, προκειμένου να αντιμετωπίζουν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι άδειες θέτουν τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς στην περαιτέρω χρήση σύμφωνα με την αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.»
16. Το άρθρο 8 ν. 3448/2001 αντικαθίσταται ως εξής (άρθρο 1 παρ. 6 οδηγίας 37/2013):
«Άρθρο 8
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
1. Εφόσον χρεώνονται τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων, τα εν λόγω τέλη περιορίζονται στο οριακό κόστος για την αναπαραγωγή, την παροχή και τη διάδοσή τους.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα :
α ) στους φορείς του δημόσιου τομέα για τους οποίους προβλέπονται έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους·
β ) κατ’ εξαίρεση, στα έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα για τα οποία ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα παράγει έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις·
γ) σε βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α ) και β ), οι φορείς του οικείου δημόσιου τομέα υπολογίζουν τα συνολικά τέλη σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια. Τα συνολικά έσοδα των φορέων αυτών από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα.
4. Όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και συντήρησής τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα.».
17. Το άρθρο 9 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως (άρθρο 1 παρ. 7 οδηγίας 37/2013):
«Άρθρο 9
Διαφάνεια
1. Όσον αφορά τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων που ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημοσίου τομέα, τυχόν ισχύοντες όροι και το συνολικό ύψος των τελών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της βάσης υπολογισμού τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
2. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
4. Οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα για περαιτέρω χρήση να ενημερώνονται σχετικά με τις διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν».
18. Το άρθρο 10 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως (άρθρο 9 παρ. 1 οδηγίας
37/2013):
Πρακτικές Ρυθμίσεις
1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τηρείται “Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου” το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Στο “Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου” αναρτώνται τα σύνολα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου που είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε “Διαρθρωμένα Σύνολα Δεδομένων” (datasets) ή σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους των φορέων, όπου αυτά τηρούνται. Στις περιπτώσεις που τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή όταν ο φορέας διαθέτει τα δεδομένα με όρους ή άδειες σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, στο “Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου” γίνεται σχετική καταχώριση.
2. Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.
3. Σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την ολοκλήρωση της καταγραφής της προηγούμενης παραγράφου κάθε φορέας εκδίδει απόφαση, στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο φορέας, β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. Η απόφαση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια κατά τον ν. 3861/2010, στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. και στην ιστοσελίδα του φορέα, και κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Εφόσον η προθεσμία των παραγράφων 2 και 3 παρέλθει άπρακτη, τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
5. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν, τα σύνολα εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους όποτε είναι αναγκαίο και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση. Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.
6. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτής του παρόντος άρθρου από τους δημόσιους φορείς, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
7. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 2, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα,
καθώς και την επικοινωνία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αρμόδιες είναι οι ομάδες διοίκησης έργου του Προγράμματος Διαύγεια, οι οποίες συγκροτήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3861/2010 (Α΄ 112).
19. Στην παράγραφο 2 άρθρου 12 ν. 3448/2006 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο (άρθρο 1 παρ. 10 περ. α΄ οδηγίας 37/2013):
«Η παράγραφος αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής στην ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων».
20. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 12 ν. 3448/2006 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής (άρθρο 1 παρ. 10, περ. β΄ οδηγίας 37/2013):
«2 α. Στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες συμβάσεις. Εφόσον η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος και, τουλάχιστον, κάθε επτά έτη, εν συνεχεία.
Οι συμφωνίες περί παροχής αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τηρούν την αρχή της διαφάνειας σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρου 2 ν. 2251/1994 (Α΄191) και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
Σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώματος αναφερομένου στο πρώτο εδάφιο, σχετικά με την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα τουλάχιστον ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων ως μέρος της εν λόγω συμφωνίας. Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.»
21. Στο άρθρο 12 ν. 3448/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής (άρθρο 1 παρ. 10, περ. δ΄ οδηγίας 37/2013):
«4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι αποκλειστικές συμφωνίες οι οποίες υφίστανται στις 17 Ιουλίου 2013 και οι οποίες δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 2α, παύουν να ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2043.»
22. Το άρθρο 13 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, καθώς και ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα ή διαδικαστικά ζητήματα για την εφαρμογή της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, η εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 8, οι κανόνες, τα πρότυπα, τα μέσα και οι προδιαγραφές για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου data.gov.gr και του Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου».
Βασίλης Περαντζάκης (Προγραμματιστής\Αναλυτής)
http://twitter.com/#!/vasper
http://www.vasper.eu/blog/
Vassilis Perantzakis
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
 
Δημοσιεύσεις: 4944
Εγγραφή: 12 Φεβ 2012, 13:01
Τοποθεσία: Άγιοι Ανάργυροι - Αττική

Επιστροφή στο Διαδίκτυο, ΕΛ/ΛΑΚ, Πνευματικά δικαιώματα, Προσωπικά δεδομένα

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron