Τι συμβαίνει με τις τηλεοπτικές άδειες;

Συζήτηση για πολιτικά θέματα και γεγονότα.
Petros
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 4216
ΕγγραφήCOLON 08 Ιουν 2012, 13:37
ΤοποθεσίαCOLON Παντού και πουθενά

Τι συμβαίνει με τις τηλεοπτικές άδειες;

Δημοσίευσηαπό Petros » 10 Σεπ 2015, 10:46

Με αφορμή αυτά τα ψέμματα

Υπάρχει ΠΛΗΡΗΣ, ψηφισμένος (και δεν έχει καταργηθεί) νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες. Είναι ο Ν. 3592/2007 (Α 161-2007). (αντικατέστησε σιωπηρά τα αντίστοιχα ΠΔ 234/2003 και 235/2003 (Α 210-2003))

Ο Νόμος αυτός ΔΕΝ εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια.

12 χρόνια αυτή η ιστορία (από το 2003) και πάντα οι ριγμένοι είναι οι μικροί σταθμοί της περιφέρειας...

Να γράψουμε θέση που να υποστηρίζουμε την ΑΜΕΣΗ εφαρμογή του;

Ο νόμος στα παρακάτω ποστς

Οι Τροποποιήσεις του:
trop1.png
trop1.png (27.72 KiB) 1991 προβολές

trop2.png
trop2.png (26.34 KiB) 1991 προβολές
Συνημμένα
νόμος_για_την_ραδιοτηλεόραση.odt
(119.98 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 124 φορές
Α 161-2007.pdf
(225.56 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 128 φορές
«Mε τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά».
https://www.youtube.com/watch?v=wYEejB_sBMM

Petros
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 4216
ΕγγραφήCOLON 08 Ιουν 2012, 13:37
ΤοποθεσίαCOLON Παντού και πουθενά

Re: Τι συμβαίνει με τις τηλεοπτικές άδειες;

Δημοσίευσηαπό Petros » 10 Σεπ 2015, 10:47

N.3592/07 (ΦΕΚ 161 Α/19-7-2007) : Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


(Με την παρ. 7 του άρθρου 81 του Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12, ορίζεται ότι : “7. Όπου στις διατάξεις του ν. 3592/2007 γίνεται ανα­φορά στις ρυθμίσεις του ν. 3431/2006 νοείται στις αντί­στοιχες του παρόντος νόμου”).


Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄


Άρθρο 1

Γενικές αρχές - Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της πολυφωνίας στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση, η αντικειμενική και με ίσους όρους μετά­δοση πληροφοριών και ειδήσεων, η ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων, καθώς και η διαφάνεια και ο υγιής αντα­γωνισμός στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, ενσωματώ­νοντας συγχρόνως και τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ, κατά το μέρος που αφορούν στην παροχή των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

2. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού ρυθμίζονται:

α) η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης μέσω αναλογικής εκπομπής (ευρυεκπομπή),

[Αρχή Τροποποίησης]«β) η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας, με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1ζ ΤΟΥ ΑΡΘ. 80 ΤΟΥ Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]

γ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος.

3. α) Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος του εδαφίου α΄ της προηγούμενης παραγράφου επι­τρέπεται μετά από άδεια που χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, στους διαθέσιμους για το σκοπό αυτόν διαύλους συχνοτήτων ή τις διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες.

β) Ειδικότερα, η άδεια χορηγείται για τη μετάδοση σήματος:

i) με ασύρματη εκπομπή σε ορισμένο ή ορισμένους διαύλους ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών,

ή και

ii) μέσω δορυφόρων με απευθείας εκπομπή προς το κοινό ή με σταθερή δορυφορική υπηρεσία, εφόσον στην περίπτωση αυτή η μετάδοση του σήματος γίνεται με ανοδική δέσμη από την Ελλάδα, είτε απευθείας προς το δορυφόρο είτε με τη μεσολάβη­ση προηγούμενης φάσης μεταφοράς του σήματος προς το δορυφόρο με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και εφόσον για τη μετάδοση του σήματος χρησιμο­ποιείται δορυφόρος, κατόπιν αδείας της αρμόδιας για το ζήτημα αυτό αρχής ή του αρμόδιου φορέα.

γ) Άδεια απαιτείται, επίσης, όταν εκπέμπονται ή ανα­μεταδίδονται με σήμα ελεύθερης λήψης, είτε με χρήση επίγειων πομπών είτε μέσω δορυφόρου, τηλεοπτικά προγράμματα, τα οποία εκπέμπονται ή αναμεταδίδο­νται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο (μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη ή από τις επίγειες συχνότητες ή από ενσύρματα συστήματα μετάδοσης) από άλλο κράτος και εφόσον υφίσταται το σχετικό συμβατικό δικαίωμα. Δεν απαιτείται αδειοδότηση για τηλεοπτικά προγράμματα που εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται στην Ελλάδα από παρόχους που υπόκεινται στη δικαιοδοσία άλλου κρά­τους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Η άδεια περιλαμβάνει την αποκλειστική εκμετάλ­λευση συχνοτήτων, το περιεχόμενο του προγράμματος και την εκπομπή του μέσω δικτύου.

ε) Η εκπομπή πραγματοποιείται από ορισμένο ή ορι­σμένα κέντρα εκπομπής για ολόκληρο ή τμήμα του εικοσιτετραώρου υπό τον όρο τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών, που προβλέπονται από την κείμενη ημεδαπή ή αλλοδαπή νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει, για τη μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος.

[Αρχή Τροποποίησης]«4. Η παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1η ΤΟΥ ΑΡΘ. 80 ΤΟΥ Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]

5. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών του εδαφί­ου γ΄της παραγράφου 2 επιτρέπεται, μετά από έγκριση περιεχομένου, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και εφόσον ο πάροχος δικτύου έχει υπαχθεί στο καθεστώς του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.

6. α) Για τη μετάδοση επίγειας αναλογικής τηλεόρα­σης και ραδιοφώνου απαιτείται η χρήση διαύλου συ­χνοτήτων και συχνότητας, αντίστοιχα, είτε των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθ­μών, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 5, είτε των αδειοδοτηθέντων τηλεοπτικών και ραδιο­φωνικών σταθμών, η οποία προκηρύσσεται, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 8, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).

β) Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών εφαρμό­ζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15.

γ) Ειδικότερα, η παροχή των ανωτέρω ραδιοτηλεοπτι­κών υπηρεσιών διενεργείται, όσον αφορά στον πάροχο δικτύου, υπό καθεστώς γενικής άδειας, μετά από δήλω­ση καταχώρισης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.

δ) Ως πάροχοι περιεχομένου για τη μετάδοση των ανωτέρω υπηρεσιών νοούνται είτε οι νομίμως λειτουρ­γούντες τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 5, είτε οι αδειοδοτηθέντες, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 8, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ.

7. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ελέγχονται κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο της λειτουργίας των επιχειρή­σεων μέσων ενημέρωσης, εκτός εάν διαφορετικά προ­βλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

8. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και η εκ­πομπή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων εξυπηρετούν την κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και τηλεόρα­σης, την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και ιδίως το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Συντάγματος.


Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που ορίζεται κατωτέρω:

1. «Ευρυεκπομπή»: μετάδοση ηχητικών ή και οπτικών σημάτων (προγράμματα) σε έναν ευρύ αριθμό αποδε­κτών (ακροατές ή τηλεθεατές).

2. «Ευρυζωνικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αναφέρονται σε μία μέθοδο μετάδο­σης σήματος, η οποία περιλαμβάνει ή διαχειρίζεται ένα σχετικά ευρύ φάσμα συχνοτήτων.

3. «Δίκτυο»: εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη μεταφορά ση­μάτων με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου.

4. «Πάροχος δικτύου»: επιχείρηση που αναλαμβάνει τη σύσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ενός δικτύου.

(βλ. Και άρθρο 62 (Ρυθμίσεις θεμάτων αδειοδότησης κεραιών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής) Ν.4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14).

5. «Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: επιχείρηση που παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, συ­νήθως έναντι αμοιβής, και των οποίων η παροχή συνί­σταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομέ­νων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιο­τηλεοπτικές μεταδόσεις.

(Με το άρθρο 31 του Ν. 4053/12, ΦΕΚ-44 Α/7-3-12, ορίζεται ότι : “1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω­νιών κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση λα΄ του ν. 3431/2006 ή του άρθρου 2 περίπτωση 5 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161), καθώς και οι πάροχοι δικτύου κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν. 3592/2007 υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκαταστήσει και στερούνται της σχετικής άδειας”. - βλ. Και επ. Παρ. Άρθρου 31 ν. 4053/12).

6. «Πάροχος περιεχομένου»: επιχείρηση που διαθέτει ολοκληρωμένο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο προς με­τάδοση στο ευρύ κοινό, εικοσιτετράωρης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας.

7. «Παραγωγός προγράμματος»: φυσικό ή νομικό πρό­σωπο που παράγει ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα.

8. «Πολυπλεξία»: διαδικασία μέσω της οποίας επιτρέ­πεται η ταυτόχρονη μετάδοση περισσότερων του ενός προγραμμάτων στο ίδιο φυσικό μέσο.

9. «Ραδιοτηλεοπτικό σήμα»: σύνολο οπτικοακουστικής πληροφορίας που μεταδίδεται ενσύρματα ή ασύρματα.

10. «Δίαυλος συχνοτήτων»: καθορισμένο τμήμα συχνο­τήτων του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος που αντιστοιχεί σε αριθμημένο κανάλι μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σή­ματος.

11. «Συχνότητα μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήμα­τος»: συχνότητα που βρίσκεται εντός των ορίων του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος.

12. «Κέντρο εκπομπής»: γεωγραφικό σημείο με κατάλ­ληλη υποδομή, στο οποίο εγκαθίσταται και λειτουργεί εξοπλισμός ευρυεκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος.

13. «Ραδιοτηλεοπτικό φάσμα»: σύνολο συχνοτήτων που διατίθεται για ασύρματη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού σήματος.

14. «Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση»: σύστημα ευρυεκπομπής ψηφιακά κωδικοποιημένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος από κέντρα εκπομπής.

15. «Αναλογική τηλεόραση»: σύστημα ευρυεκπομπής αναλογικά διαμορφωμένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος από κέντρα εκπομπής.

16. «Δορυφορική τηλεόραση»: σύστημα ευρυεκπομπής ψηφιακά κωδικοποιημένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος από δορυφόρο σταθερής τροχιάς.

17. «Συνδρομητική τηλεόραση»: παροχή ραδιοτηλεο­πτικού σήματος, για τη λήψη του οποίου σε αναγνώσιμη μορφή ο χρήστης πρέπει να διαθέτει ειδικό εξοπλισμό και να καταβάλλει συνδρομή.

18. «Τηλεόραση ελεύθερης λήψης»: παροχή ραδιοτη­λεοπτικού σήματος, η λήψη του οποίου σε αναγνώσιμη μορφή είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες.

19. «Γεωγραφική κάλυψη»: επαρκής παροχή ραδιοτη­λεοπτικού σήματος σε συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό επιφάνειας μιας καθορισμένης γεωγραφικής περιοχής.

20. «Συνδρομητής»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει συνάψει σύμβαση με φορέα παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι­νωνιών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

21. «Χρήστης»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότη­τα που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπη­ρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

22. «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησι­μοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρο­νικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή του επαγγέλματός του.

23. «Τελικός χρήστης»: χρήστης που δεν παρέχει δη­μόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό.

24. «Αμφίδρομη ή αλληλεπιδραστική τηλεόραση»: τη­λεόραση που περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται προς τον τελικό χρήστη με οποιοδήποτε δίκτυο και που επιτρέπουν την επικοινωνία του χρήστη με τον πάροχο της υπηρεσίας με χρήση του ίδιου ή άλλου μέσου.


Άρθρο 3

Συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά

[Αρχή Τροποποίησης]Σε ολόκληρο το άρθρο 3 αντικαθίστανται οι λέξεις «μέσο ενημέρωσης» από τις λέξεις «ενημερωτικό Μέσο» ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5(Γ) ΤΟΥ ΑΡΘ. 6ο ΤΟΥ Ν. 4279/14, ΦΕΚ-158 Α/8-8-14 [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«1. Ως συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά νοείται το ποσοστό επιρροής του κοινού από τα ενημερωτικά Μέσα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, σε συνάρτηση με την ιδιοκτησία ή τη συμμετοχή σε ενημερωτικά Μέσα της αυτής ή και άλλης μορφής (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) στη σχετική αγορά ή στις επί μέρους σχε­τικές αγορές όπου δραστηριοποιείται το ενημερωτικό Μέσο ή τα ενημερωτικά Μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά).»

«2. Η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου στο χώρο των ενημερωτικών Μέσων, κατά την έννοια της παραγράφου 1, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) περί ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου σε μη ενημερωτικά Μέσα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με τις διατάξεις του ν. 3959/2011.»- ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5(Α-Β) ΤΟΥ ΑΡΘ. 6ο ΤΟΥ Ν. 4279/14, ΦΕΚ-158 Α/8-8-14 [Τέλος Τροποποίησης]

3. Η συγκέντρωση ελέγχου προσδιορίζει την έννοια της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, η οποία υφίσταται ως ακολούθως:

α) Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριο­ποιείται σε ένα ή περισσότερα μέσα ενημέρωσης της αυτής μορφής, με την απόκτηση μεριδίου αγοράς άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στην επί μέρους σχετική αγορά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) της εμβέλειας του κάθε μέσου.

β) Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποι­είται σε δύο ή περισσότερα μέσα ενημέρωσης άλλης μορφής:

βα) είτε με την απόκτηση μεριδίου αγοράς άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στην επί μέρους σχετική αγορά της εμβέλειας του κάθε μέσου,

ββ) είτε με την απόκτηση μεριδίου αγοράς:

i) άνω του τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο σύ­νολο των δύο αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε δύο διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας,

ii) άνω του είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) στο σύνολο των τριών αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε τρία διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας και

iii) άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο σύνολο των τεσσάρων αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε τέσσερα διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας.

4. Ως κριτήριο για τη διαπίστωση της δεσπόζουσας θέσης λαμβάνεται υπόψη για μεν την τηλεόραση και το ραδιόφωνο η διαφημιστική δαπάνη και τα έσοδα από πώληση στην ημεδαπή προγράμματος ή άλλων ραδιο­τηλεοπτικών υπηρεσιών σε δωδεκάμηνη βάση, για δε τις εφημερίδες και τα περιοδικά το άθροισμα της διαφημι­στικής δαπάνης και των εσόδων από την πώλησή τους στην ημεδαπή σε δωδεκάμηνη βάση. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα μέσα ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής θα πρέπει να τηρούν χωρι­στούς λογαριασμούς διαφημιστικών εσόδων για κάθε μέσο και αναλόγως με την εμβέλειά του, οι οποίοι θα αναφέρονται στον ισολογισμό.

5. Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης απαγορεύεται. Η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης συνίσταται ιδίως:

α) στον άμεσο ή έμμεσο εξαναγκασμό για τον καθο­ρισμό είτε των τιμών αγοράς ή πωλήσεως είτε άλλων μη ευλόγων όρων συναλλαγής,

β) στην εφαρμογή άνισων όρων για ισοδύναμες πα­ροχές, ιδιαίτερα δε στην αδικαιολόγητη άρνηση πω­λήσεων, αγορών ή άλλων συναλλαγών, με τρόπο ώστε κάποιες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό,

γ) στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή προσθέτων παροχών από τους αντισυμβαλλο­μένους ή συνάψεως προσθέτων συμβάσεων, οι οποίες από τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνή­θειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών,

δ) στον περιορισμό της παραγωγής, της κατανάλωσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης σε βάρος των κατανα­λωτών.

6. Η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄), όπως ισχύει.

7. α) Απαγορεύεται η συγκέντρωση επιχειρήσεων είτε σε περίπτωση που διαπιστώνεται, κατά τα ως άνω, η κατοχή δεσπόζουσας θέσης σε μία ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είτε σε περίπτωση που αποκτάται δεσπόζουσα θέση λόγω της συγκεντρώσεως. Το αναφερόμενο ποσό στο άρθρο 4α παρ. 1 εδάφιο β΄του ν. 703/1977, όπως ισχύει, του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ορίζεται, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.

Tα αναφερόμενα ποσά στο άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, του συνολικού κύκλου εργασι­ών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συ­γκέντρωση ορίζονται για την εφαρμογή της παρού­σας παραγράφου στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ στην εθνική αγορά και πενήντα εκα­τομμυρίων (50.000.000) ευρώ στην παγκόσμια αγορά αντίστοιχα.

Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρ­μοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

β) Απαγορεύεται κάθε σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, ιδίως μέσω της άσκησης εναρμονισμένων πρακτικών στο χώρο των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, η οποία έχει ως αντικείμενο ή απο­τέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού που γίνεται μέσω έμμεσης διαφήμι­σης και του καθορισμού των τιμών της διαφήμισης.

[Αρχή Τροποποίησης]«Κατ’ εξαίρεση, και πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3959/2011, επιτρέπονται συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων (ενημερωτι­κών ή μη) της αυτής μορφής (τηλεόραση ή ραδιόφωνο) που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας των συμπραττουσών επιχειρήσεων και στην πραγμα­τοποίηση οικονομιών κλίμακας, ιδίως μέσω της από κοινού αξιοποίησης οικονομικών πόρων, τεχνολογικών μέσων, μέσων παραγωγής και τεχνικού εξοπλισμού ή σχετικά με τη διαχείριση, παραγωγή, εκμετάλλευση ή διανομή προγραμμάτων ή περιεχομένου, τη συλλογή, διανομή και πρακτόρευση υλικού επικαιρότητας ή για την πρακτόρευση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου για περισσότερα του ενός Μέσα, εφόσον δεν έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ελεύθερου ανταγωνι­σμού.» - ΠΡΟΣΘ. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΟΡΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 6ο ΤΟΥ Ν. 4279/14, ΦΕΚ-158 Α/8-8-14 [Τέλος Τροποποίησης]

8. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση συνδεδε­μένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως ισχύει.

9. Το ποσοστό της συγκέντρωσης ελέγχου υπολογί­ζεται στο σύνολό του, τόσο για την κάθε επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, όσο και για τους μετόχους ή εταί­ρους αυτής, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και τα παρένθετα αυτών πρόσωπα, κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄), όπως ισχύει.

10. Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της συγκέ­ντρωσης ελέγχου, τη λήψη μέτρων και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Κατά την άσκηση του ελέγχου, η Επιτροπή Ανταγωνι­σμού έχει όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που διαθέτει κατά τις κείμενες διατάξεις.

11. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιλαμβάνεται αυτεπαγ­γέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.

12. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω δικτύων ευρυεκπομπής, για τις οποίες απαιτείται συχνότητα που έχει χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος ή μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα ή απαιτείται συ­χνότητα διαφορετική από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος.


Άρθρο 4

Έλεγχος μετρήσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να διενεργείται έλεγχος οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν κα­ταγγελίας, των αποτελεσμάτων των μετρήσεων τηλε-θέασης, ακροαματικότητας και αναγνωσιμότητας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το όργανο ελέγχου, η διαδικασία που θα τηρηθεί από το όργανο ελέγχου, καθώς και η συνδρομή της εταιρίας στη διενέργεια του ελέγχου.

2. Οι διενεργούμενοι έλεγχοι από τις ήδη συσταθεί­σες αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις μετρήσεις τηλεθέασης και ακροαματικότητας (Ελεγκτική Εταιρία Ερευνών Μετρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως και Αστική Εταιρία Μέτρησης Ακροαματι­κότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής) λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος.

3. Για το σκοπό αυτόν στις εταιρίες αυτές:

α) Συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωπος:

i) της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης – Επικοινωνίας,

ii) του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος,

iii) κάθε άλλης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης διαφη­μιστών και διαφημιζομένων,

iv) του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευ­νας Αγοράς,

v) των συλλογικών φορέων του ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης.

β) Μπορεί να συμμετέχει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και κάτοχος άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθε­ρης λήψης ή παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε περίπτωση που δεν συμμετέχει ως μέλος συλλογικού φορέα. Η αποδοχή της δήλωσης βουλήσεως ενός φορέα ή μεμονωμένου κατόχου άδειας, κατά τα ως άνω, να καταστεί μέλος της είναι υποχρεωτική για τις εταιρίες.

4. Στους σκοπούς των ανωτέρω εταιριών πρέπει, ιδί­ως, να περιλαμβάνεται η διενέργεια και ο έλεγχος της αξιοπιστίας των ερευνών, που αφορούν στη διεισδυτικό­τητα των μέσων ενημέρωσης, όπως αυτή διαπιστώνεται από τις μετρήσεις τηλεθέασης, ακροαματικότητας και αναγνωσιμότητας.

5. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού τους, οι εται­ρίες:

i) καθορίζουν τους όρους και τις προδιαγραφές, με τις οποίες διεξάγονται οι έρευνες για κάθε κατηγορία μέσων ενημέρωσης,

ii) προκηρύσσουν διαγωνισμούς και αναθέτουν τη διεξαγωγή ερευνών, ιδίως, για τη μέτρηση της δι­εισδυτικότητας των μέσων ενημέρωσης ή άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών,

iii) παραλαμβάνουν, μελετούν και ελέγχουν τα απο­τελέσματα των μετρήσεων, πριν από τη δημοσιοποίησή τους, και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο καταστατικό τους,

iv) συστήνουν επιτροπές και

v) προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια ή δραστηριότη­τα αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών τους.

6. Ο έλεγχος των μετρήσεων, που διενεργείται από τις ίδιες τις εταιρίες, πρέπει να διασφαλίζει την αξιοπιστία τους και το αποτέλεσμά του να τυγχάνει της αποδοχής της πλειοψηφίας των μελών.

7. Το καταστατικό των ήδη συσταθεισών εταιριών τροποποιείται για την προσαρμογή του στις διατάξεις του παρόντος.

8. Οι εταιρίες διέπονται από τις διατάξεις του παρό­ντος, του καταστατικού τους και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

9. Όπου δεν έχουν συσταθεί αντίστοιχες εταιρίες, οι φορείς των μέσων ενημέρωσης μπορούν να ιδρύουν αυ­τοτελώς αστικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

10. Οι ανωτέρω μετρήσεις της διεισδυτικότητας των μέσων ενημέρωσης υποβάλλονται από τις εταιρίες με­τρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος κάθε μήνα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και αφορούν στοιχεία του προηγούμενου μήνα, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τον προ­βλεπόμενο από το άρθρο 3 έλεγχο.


Άρθρο 5

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

1. Απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο) της αυτής μορφής. Ως συγκέντρωση στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης νοείται ο έλεγχος πε­ρισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής.

2. Επιτρέπεται η συμμετοχή και με ποσοστό έως εκα­τό τοις εκατό (100%) σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός μόνον τηλεοπτικού σταθμού και σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός μό­νον ραδιοφωνικού σταθμού. Τυχόν συμμετοχή σε άλλη επιχείρηση της αυτής μορφής επιτρέπεται, εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος αυτής.

3. α) Έλεγχος υφίσταται όταν φυσικό ή νομικό πρό­σωπο, που συμμετέχει και σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης της αυτής μορφής, επηρεάζει με οποιονδή­ποτε τρόπο ουσιωδώς τη λήψη αποφάσεων της επιχεί­ρησης σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και την εν γένει λειτουργία της. Ειδικότερα, έλεγχος υφίσταται, εφόσον το ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

i) κατέχει σε περισσότερα του ενός μέσα την ιδιότη­τα του ιδιοκτήτη, του διευθυντικού στελέχους, του μέλους οργάνου διοίκησης, του διαχειριστή, του εταίρου ή μετόχου, ο οποίος κατατάσσεται ανάμε­σα στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους, εταίρους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, εξαιτίας του αριθμού των μετοχών, μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει από οποιαδήποτε αιτία στην τελευταία, πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας, Γενική Συνέλευση ή το τελευταίο πρακτικό Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κύριος αριθμού μετοχών, μεριδίων ή δικαιωμάτων ψήφου, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε πο­σοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή στο πρακτικό Συνέ­λευσης των εταίρων της επιχείρησης ή

ii) κατέχει οποιαδήποτε από τις ιδιότητες αυτές και

στα δύο μέσα ή

iii) έχει το δικαίωμα σε περισσότερα του ενός μέσα από το νόμο ή το καταστατικό της επιχείρησης ή μέσω εκχώρησης σχετικού δικαιώματος άλλων μετόχων ή εταίρων, να διορίζει ή να ανακαλεί τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχειριστή. β) Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ελέγχου ισχύουν και για τους συζύγους και τους συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ασκείται αθέμιτη επιρροή. Ως αθέμιτη επιρροή νοείται η παράβαση των κανόνων της πολυφωνί­ας, της αντικειμενικής και ίσης ενημέρωσης και του αντα­γωνισμού. Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν μόνο για τους συζύγους ή συγγενείς των ημεδαπών φυσικών προσώπων και εφόσον πρόκειται για μετόχους επιχειρήσεων που δεν είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

γ) Οι ανωτέρω περιπτώσεις αθέμιτης επιρροής, μέσω παρενθέτων προσώπων, στη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης εξετάζονται από το Ε.Σ.Ρ. ή την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την κατά το νόμο αυτόν προβλεπόμενη αρμοδιότητά τους, αυτεπαγγέλτως με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή τους ή κατόπιν καταγ­γελίας πλήρως και προσηκόντως αιτιολογημένης.

4. Ως εταίροι, διευθυντικά στελέχη και παρένθετα πρόσωπα νοούνται τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 9 αντίστοιχα του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει.

5. Οι περιορισμοί των παραγράφων 2 και 3, πλην των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, δεν ισχύουν για τα μη ενημερωτικά ηλεκτρονικά μέσα, με την επιφύλαξη του εδαφίου β΄ της επόμενης παραγράφου.

Ως ενημερωτικά μέσα νοούνται εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Τα ενημερωτικά μέσα διακρίνονται σε γενικού και θεματικού περιεχομένου. Γενικού περιεχο­μένου είναι τα ενημερωτικά μέσα, τα οποία περιέχουν προγράμματα ποικίλης ύλης. Θεματικού περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά μέσα των οποίων το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικό προσανατολισμό σε μία συγκεκρι­μένη κατηγορία ενημέρωσης, όπως οικονομικού, πολι­τικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Μη ενημερωτικά μέσα θεωρούνται αυτά, το πρόγραμμα των οποίων δεν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τομείς ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης, με περιεχόμενο, όπως μουσικό, αθλητικές μεταδόσεις με ή χωρίς σχολιασμό αθλητικών ειδήσεων, προβολή ται­νιών, εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ ή παιδικές εκπομπές, περιλαμβανομένων και των μέσων που μεταδίδουν απο­κλειστικά τηλεπωλήσεις, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας 97/36/ΕΚ, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 19 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ.

Στους σταθμούς αυτής της κατηγορίας επιτρέπεται η ένταξη στο μεταδιδόμενο πρόγραμμά τους τίτλων ειδήσεων, κατ’ ανώτατο όριο ενός λεπτού ανά ώρα, και με την προϋπόθεση ότι αναφέρουν τις αναγνωρισμένες πηγές από τις οποίες προμηθεύονται τις ειδήσεις.

Δεν θεωρούνται ενημερωτικοί σταθμοί όσοι ραδιοφω­νικοί σταθμοί λειτούργησαν με χορηγηθείσα συχνότητα και μεταδίδουν το πρόγραμμά τους σε ξένη γλώσσα, λόγω του ειδικού αλλοδαπού κοινού, στο οποίο απευ­θύνονται. Ο φορέας του σταθμού αυτού μπορεί να υπο­βάλλει υποψηφιότητα για την αδειοδότηση μετάδοσης συγκεκριμένου προγράμματος, πέραν των περιορισμών που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 του παρόντος άρθρου.

[Αρχή Τροποποίησης]«Τα μη ενημερωτικά Μέσα μπορούν να είναι γενικής ή ειδικής στόχευσης. Γενικής στόχευσης θεωρούνται τα μη ενημερωτικά Μέσα των οποίων το πρόγραμμα συγκροτείται από μη ενημερωτικό περιεχόμενο δια­φόρων ειδών, όπως ιδίως από συνδυασμό εκπομπών μυθοπλασίας, γενικής ψυχαγωγίας, ντοκιμαντέρ και αθλητικές μεταδόσεις. Ειδικής στόχευσης θεωρούνται τα μη ενημερωτικά Μέσα των οποίων το πρόγραμμα συγκροτείται από μη ενημερωτικό περιεχόμενο συ­γκεκριμένης στόχευσης όπως ενδεικτικά εκπομπών μυθοπλασίας, μουσικής, αθλητικών μεταδόσεων, ντο­κιμαντέρ.» - ΠΡΟΣΘ. ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 6ο ΤΟΥ Ν. 4279/14, ΦΕΚ-158 Α/8-8-14 [Τέλος Τροποποίησης]

6. α) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ενη­μερωτικών μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο) επιτρέπεται, ανεξαρτήτως ποσοστού, υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 2 και 3.

β) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις μη ενημερωτικών μέ­σων, κατά την έννοια του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει:

i) τον ένα μη ενημερωτικό νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμ­βέλειας, εφόσον υφίσταται συμμετοχή, κατά την έννοια του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του πα­ρόντος άρθρου σε ενημερωτικό νομίμως λειτουρ­γούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας ή τους δύο μη ενημερωτικούς νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, εφόσον δεν υφίσταται κατά τα ως άνω συμμετοχή σε ενημερωτικό νομί­μως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας,

ii) το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συ­νόλου των προκηρυχθησομένων αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών κάθε νομού / γεωγραφικής περιοχής και κατ’ ανώτατο όριο τους τρεις νομούς / γεωγραφικές περιοχές. Σε περίπτωση που το ανω­τέρω ποσοστό ισοδυναμεί σε μη ακέραιο αριθμό, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, εφόσον το δεκαδικό νού­μερο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό.

γ) Μέχρι τη χορήγηση αδειών ραδιοφώνου αναλογικής εκπομπής επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, ανεξαρτήτως πο­σοστού συμμετοχής και αναλόγως του πληθυσμού της περιοχής κάλυψης ως ακολούθως: έως πέντε (5) νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς στο νομό / γεωγραφική περιοχή Αττικής, έως τρεις (3) στο νομό / γεωγραφική περιοχή Θεσσαλονίκης και έως έναν (1) στους υπόλοιπους νομούς / γεωγραφικές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η, κατά τα ως άνω, συμμετοχή σε παραπάνω από πέντε (5) νομίμως λειτουρ­γούντες μη ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στο σύνολο της επικράτειας και κατ’ ανώτατο όριο σε τρεις (3) νομούς / γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

7. α) Ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας νοούνται αυτοί που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης και ειδική άδεια τεχνικής δικτύωσης προκειμένου να αποκτήσουν εθνική εμβέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α΄), η οποία έχει παραταθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), του άρθρου 4 του ν. 2438/1996 (ΦΕΚ 211 Α΄), της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143 Α΄). Ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί περιφερειακοί σταθμοί νοούνται εκείνοι που θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ­θρου 17 του ν. 2644/1998 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α΄) και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, όπως ισχύουν κάθε φορά.

β) Ως νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμηί νοούνται αυτοί που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης, εγκατά­στασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύ­θερης λήψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 25/1988 (ΦΕΚ 10 Α΄), των άρθρων 6 και 7 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, και του άρθρου 24α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και αυτοί που θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α΄), της παρ. 29 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄), της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3444/2006, και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, όπως ισχύουν.

(Με το άρθρο 47 του Ν. 3801/09, ΦΕΚ-163 Α/4-9-09, ορίζεται ότι : «Ως τη χορήγηση των αδειών των τηλεοπτικών και ρα­διοφωνικών σταθμών, κατά τις διατάξεις του ν. 3592/ 2007, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3166/2003, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας του κάθε είδους απα­σχολούμενου προσωπικού στους νομίμως λειτουργού­ντες τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθε­ρης λήψης, όπως αυτοί ορίζονται στη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007»).

(Με το άρθρο 8 του Ν. 4038/12, ΦΕΚ-14 Α/2-2-12, ορίζεται ότι : “1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν.3592/2007 (Α' 161) ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας εξακολουθούν να λειτουργούν νομί­μως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκ­πομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τον όρο της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία η οποία θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου.

2. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν.3592/2007 ως νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τους ακόλουθους όρους:

α. Της υποβολής αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν.3592/2007 εντός αποκλειστικής προθε­σμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και της έγκρισης από το ΕΣΡ της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού τους προγράμματος.

β. Της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική δια­δικασία για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής η οποία θα διενεργηθεί κατά το άρθρο 13 του ν.3592/2007.

3. Η ημερομηνία παύσης μετάδοσης τηλεοπτικού σή­ματος με αναλογικό τρόπο ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρ­μοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρω­σης που εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 49 του ν.3905/2010 (Α' 219) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τις 31.12.2012”).

(Με το άρθρο 17 του Ν. 4208/13, ΦΕΚ-252 Α/18-11-13, ορίζεται ότι : “Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρ­θρου 8 του ν. 4038/2012 (Α΄14) προθεσμία για την έκ­δοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.12.2013”)

(βλ. Και το άρθρο 65 του Ν. 4155/13, ΦΕΚ-120 Α/29-5-13 – Δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών).

(Με το άρθρο 18 του Ν. 4208/13, ΦΕΚ-252 Α/18-11-13, ορίζεται ότι : “Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφι­ακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/ 2012 (Α΄ 82), οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουρ­γούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα στις 31.8.2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφι­ακή εκπομπή του προγράμματός τους, μέχρι τη χορή­γηση αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως προβλέπεται από το ν. 3592/2007, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.6.2014, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4038/2012. Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007”).

(Βλ. Και άρθρο 61 (Αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών) Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14)

8. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις εφημερίδων και περι­οδικών δεν υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως τυχόν συμμετοχής σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

9. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόκτηση μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερί­δες, περιοδικά), όταν η απόκτηση αυτή συνιστά υπέρ­βαση του ποσοστού συγκέντρωσης στην αγορά, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.

10. Οι περιορισμοί των παραγράφων 6 και 9 ισχύουν για τους εταίρους, μετόχους, μέλη οργάνων διοίκησης και διαχειριστές των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης που λειτουργούν στην ημεδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρ/ατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

11. Η οργάνωση και λειτουργία περισσοτέρων της μίας επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, στις οποίες επιτρέ­πεται να υφίσταται συμμετοχή, κατά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2, 3, 6 και 8, μπορούν να λαμβάνουν χώρα με ενιαία διεύθυνση (όμιλος), κατά την έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

12. Αρμόδιο για τον έλεγχο των ανωτέρω περιορισμών είναι το Ε.Σ.Ρ.

13. Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης υποχρεούνται μία μόνο φορά και εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός μετά την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να καταθέσουν στο Ε.Σ.Ρ. υπεύθυνη δήλωση για το χα­ρακτήρα του προγράμματός τους, ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τις εν λόγω δηλώσεις με βάση το πρόγραμμα που μεταδίδει ο σταθμός από τη δημο­σίευση του παρόντος.

14. Οι ανωτέρω περιορισμοί στο ιδιοκτησιακό καθε­στώς των Μ.Μ.Ε. εφαρμόζονται όσον αφορά στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. της

ημεδαπής ή συμμετέχουν σε αυτές και μόνον ως προς τη δραστηριότητά τους στην ημεδαπή.

15. Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για άσκηση αθέμιτης επιρροής, αυτή διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 3414/2005.

[Αρχή Τροποποίησης]«16. Η οργάνωση και λειτουργία, καθώς και ο επιτρε­πόμενος έλεγχος, περισσοτέρων της μίας επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή/και ηλεκτρονικών ενημερωτικών ή μη μέσων, μπορούν να λαμβάνουν χώρα στο πλαί­σιο ομίλου Μέσων μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920. Στο πλαίσιο της κοινής διεύθυνσης, και υπό τον όρο της μη παραβίασης των διατάξεων του ν. 3959/2011, τηλεοπτι­κοί ή ραδιοφωνικοί σταθμοί που βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, θα μπορούν:

α. να χρησιμοποιούν από κοινού ή να ανταλλάσσουν πόρους, όπως διευθυντικά στελέχη και απασχολούμενο δυναμικό, εξοπλισμό, τεχνικές και άλλες διευκολύνσεις,

β. να προωθούν στο κοινό τα προγράμματα, τις υπη­ρεσίες και τις δραστηριότητες υπηρεσιών και δραστη­ριοτήτων των εταιρειών του ομίλου τους μέσω των ανακοινώσεων αυτοπροβολής του άρθρου 23 παρ. 3 του π.δ. 109/2010 ως ισχύει,

γ. να χρησιμοποιούν κοινές πηγές περιεχομένου, όπως ιδίως αρχείο οπτικοακουστικών παραγωγών, να προ­βαίνουν σε συμπαραγωγές και να συνάπτουν κοινές συμφωνίες για την παραγωγή ή χρήση περιεχομένου.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 16 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 6ο ΤΟΥ Ν. 4279/14, ΦΕΚ-158 Α/8-8-14 [Τέλος Τροποποίησης]
«Mε τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά».
https://www.youtube.com/watch?v=wYEejB_sBMM

Petros
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 4216
ΕγγραφήCOLON 08 Ιουν 2012, 13:37
ΤοποθεσίαCOLON Παντού και πουθενά

Re: Τι συμβαίνει με τις τηλεοπτικές άδειες;

Δημοσίευσηαπό Petros » 10 Σεπ 2015, 10:49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄


Άρθρο 6

Διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών

1. Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, που μεταδίδουν το πρόγραμμά τους με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης επιτρέπεται μετά από άδεια του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν διαγωνιστικής δια­δικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η συνέχιση της λειτουργίας των ήδη νομίμως λειτουργού­ντων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, κατά τα αναφε­ρόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, προϋποθέτει τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία και τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής άδειας, θεωρείται ότι λειτουρ­γούν νομίμως στη γεωγραφική περιοχή που εκπέμπουν, εφόσον υποβάλουν υποψηφιότητα στη διαγωνιστική διαδικασία.

2. Οι άδειες των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών της παραγράφου 1 διακρίνονται σε εθνικής και περιφερει­ακής εμβέλειας.

Εθνικής εμβέλειας είναι οι σταθμοί που καλύπτουν την Επικράτεια, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11.

Περιφερειακής εμβέλειας είναι οι σταθμοί, που κα­λύπτουν το σύνολο μιας ευρύτερης γεωγραφικής πε­ριφέρειας, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθε­νται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο Χάρτης Συχνοτήτων αναλογικής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Ειδικότερα, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, που πρέπει να πληρούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερει­ακής εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κά­λυψης του κάθε κέντρου εκπομπής και διαμορφώνεται ο Χάρτης Συχνοτήτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημέ­νο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων στους ανωτέρω τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς και η διαδι­κασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών. Κριτήριο για τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνοτήτων αποτελεί ο καθορισμός των ελάχιστων διαύλων τηλεο­πτικών συχνοτήτων που απαιτούνται για τη γεωγραφική κάλυψη, την οποία υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε σταθμός. Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση διαύλων συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σή­ματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της πληρέστερης γεωγραφικής κάλυψης της περιοχής, για την οποία χο­ρηγείται η άδεια.

Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, ο αδειούχος υποχρεούται να αποδεχθεί το δίαυλο ή τους διαύλους συχνοτήτων και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμ­ψει εντός του χρονικού διαστήματος και στο δίαυλο ή τους διαύλους συχνοτήτων, που θα καθοριστούν από το Ε.Σ.Ρ., υπό τις νέες προδιαγραφές.

Τα κεραιοσυστήματα των ραδιοφωνικών και τηλε­οπτικών σταθμών μπορούν να τοποθετούνται σε κοι­νό σύστημα στήριξης, εφόσον τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και είναι τεχνικώς εφικτό, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ.

4. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέ­σων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ο αριθμός των αδειών που θα προκηρυχθούν, η εμβέλειά τους (εθνική ή περιφερειακή), το είδος του προγράμματός τους σε ενημερωτικό (γενικού ή θεματικού περιεχομένου) ή μη ενημερωτικό, καθώς και το ειδικότερο θεματικό περιε-χόμενό τους, σε περίπτωση πρόβλεψης αδειοδότησης ενημερωτικών σταθμών θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικών.

5. Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών είναι έξι (6) έτη από την ημερομηνία εκδόσεώς τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11. Οι άδειες ανανεώνονται για μία μόνο φορά, σύμφωνα με τα προ­βλεπόμενα στο άρθρο 12.

6. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται με την έκδο­ση σχετικής προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.

7. Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού υποχρεούνται να δηλώσουν με την υποψηφιότητά τους την εμβέλεια, για την οποία ζητούν να τους χορηγηθεί άδεια (εθνική ή περιφερειακή), το είδος προγράμματος (ενημερωτικού ή μη περιεχομένου) και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενο του σταθμού, σε περί­πτωση υποβολής υποψηφιότητας για χορήγηση άδειας ενημερωτικού σταθμού θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού, καθώς και το δίαυλο συχνοτήτων που επιθυμούν να εκπέμψουν.

8. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν:

α) Ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίες θα δραστηριοποιού­νται αποκλειστικά στο χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, πρέπει, πριν την υποβολή υποψηφιότητας, να έχει καταρτιστεί η εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο και να κατατεθεί στο Ε.Σ.Ρ. με την υποβολή υποψηφιότητας. Η διαδικασία σύστασης πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατατεθούν στο Ε.Σ.Ρ. τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, μετά την ανάδειξή τους ως αδειούχων, εντός της προ­θεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη.

β) Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί­κησης (Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό τη λειτουργία τηλεοπτι­κού σταθμού, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία έχουν προκηρυ­χθεί οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, οργάνωση

και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

γ) Κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων, τα μέλη των οποίων έχουν τη μορφή της ανώ­νυμης εταιρίας. Το κοινοπρακτικό έγγραφο κατατίθεται με την υποβολή της υποψηφιότητας. Εφόσον χορηγηθεί άδεια τηλεοπτικού σταθμού σε κοινοπραξία, υπό σύσταση κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν ανώ­νυμη εταιρία και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Μέτοχοι της συσταθησόμενης ανώνυμης εταιρίας μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα.

δ) Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες και από υπό συγ­χώνευση ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, εφόσον πριν τη δημοσίευση της Προκήρυξης έχει λάβει χώρα έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης. Ως έναρξη της διαδι­κασίας συγχώνευσης νοείται στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία διατυπώσεων, πλην της έκδοσης των σχε­τικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των υπό συγχώνευση εταιριών. Εφόσον χορηγηθεί άδεια τηλε­οπτικού σταθμού σε υποψηφιότητα υπό συγχώνευση εταιριών, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συγχωνευθούν και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Μέτοχοι της προερχομένης από τη συγχώνευση εταιρίας μπορούν να είναι μόνον όσοι συμ­μετείχαν στην υποψηφιότητα.

Σε περίπτωση που η προθεσμία, η οποία τάσσεται με την Προκήρυξη για την ολοκλήρωση της σύστασης του νομικού προσώπου παρέλθει άπρακτη, το Ε.Σ.Ρ. δύναται να αναδείξει αδειούχο τον αμέσως επόμενο υποψήφιο κατά τη σειρά του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας. Ειδικώς, στην περίπτωση που αναδεικνύεται αδειούχος υποψηφιότητα υπό συγχώνευση εταιριών, οι επιχειρή­σεις που συμμετέχουν στην κατά τα ως άνω υποψηφιό­τητα, εφόσον λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, συνεχίζουν να εκπέμπουν το πρόγραμ­μα ενός από τους τηλεοπτικούς σταθμούς των υπό συγχώνευση εταιριών με τις ίδιες προϋποθέσεις που αυτός λειτουργούσε και τα ίδια κεραιοσυστήματα και πομπούς μέχρι την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας του Ε.Σ.Ρ. και σε δίαυλο συχνοτήτων που του υποδεικνύει το Ε.Σ.Ρ. Με την υποψηφιότητά τους οι υπό συγχώνευση εταιρίες δηλώνουν τον τηλεοπτικό σταθμό μίας εξ αυτών που θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την παρέλευση άπρακτης της κατά τα ως άνω προθεσμίας του Ε.Σ.Ρ. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί των άλ­λων από τις υπό συγχώνευση εταιρίες παύουν να λει­τουργούν με τη δημοσίευση από το Ε.Σ.Ρ. του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας.

9.α) Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο των υπο­ψηφίων καθορίζεται στο ποσό των δώδεκα εκατομ­μυρίων (12.000.000,00) ευρώ για τη χορήγηση άδειας ενημερωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, στο ποσό των οκτώ εκατομμυ­ρίων (8.000.000,00) ευρώ για τη χορήγηση άδειας ενη­μερωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου και στο ποσό των δύο εκατομ­μυρίων (2.000.000,00) ευρώ για τη χορήγηση άδειας μη ενημερωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­κονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορή­γηση άδειας σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, ανάλο­γα με τον πληθυσμό της συγκεκριμένης περιφέρειας, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

(βλ. Και το Π.Δ.64/14 (ΦΕΚ 106 Α/05-05-2014) : Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων).

β) Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελαχίστου καταβεβλημένου κε­φαλαίου.

γ) Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφά­λαιο, στο σύνολό του ή μερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβε­βλημένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υποψηφιότητά τους εγγυητική επιστολή για το συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό, η οποία προέρχεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελ­λάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – με­λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. Η εγγυητική επιστολή συντάσσεται στα ελληνικά ή συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της.

Η ως άνω εγγυητική επιστολή ισχύει για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της υποψηφιότητας μέχρι την επιστροφή της στον υποψήφιο. Ο αδειούχος πρέπει να προβεί στην κάλυψη του συνολικού ή του υπολειπό­μενου ποσού, εντός χρονικού διαστήματος που θα καθο­ριστεί με την άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου η εγγυητική του επιστολή και ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια. Η ανωτέρω εγ­γυητική επιστολή επιστρέφεται σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί στον υποψήφιο η σχετική άδεια.

10. Οι ιδιοκτήτες, τα μέλη οργάνων διοίκησης, οι νό­μιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωρο­δοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, όπως ισχύει.

11. Ο υποψήφιος και οι δέκα (10) μεγαλύτεροι μέτοχοι ή κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου του υποψηφίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της περ. i του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχει­ρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί κύριοι των οικονο­μικών μέσων που διατέθηκαν για το χρονικό διάστημα συμμετοχής τους στον υποψήφιο, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3414/2005.

12. Οι αδειούχοι οφείλουν να διαθέτουν επαρκή εξο­πλισμό για την εξασφάλιση υψηλής τεχνικής ποιότητας των μεταδιδομένων προγραμμάτων και η διακίνηση του τηλεοπτικού σήματος θα πρέπει να γίνεται σε μορφή σειριακού ψηφιακού σχήματος (format), σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο CCIR 601 (4:2:2:2) ή οποιοδήποτε μετα­γενέστερο διεθνές πρότυπο επικρατήσει.

Για το σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί ηλε­κτρομαγνητικής συμβατότητας της ITU και οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας προσωπικού.

13. α) Η διάρκεια του προγράμματος πρέπει να κα­λύπτει:

i) το σύνολο του εικοσιτετραώρου για τους ενημερω­τικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου,

ii) τουλάχιστον δεκαοκτώ ώρες ημερησίως για τους ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερει­ακής εμβέλειας γενικού περιεχομένου,

iii) τουλάχιστον δώδεκα ώρες ημερησίως για τους εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς θεματικού περιεχομένου ή τους μη ενημερωτικούς.

Η κύρια γλώσσα μετάδοσης ή υποτιτλισμού είναι η ελληνική.

β) Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενη­μερωτικού σταθμού, γενικού περιεχομένου, εθνικής εμ­βέλειας πρέπει να περιλαμβάνει:

i) καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας,

ii) εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου τουλάχιστον είκοσι ωρών ετησίως, καθώς και του­λάχιστον τέσσερις από τις ακόλουθες κατηγορίες: εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιγνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκ­πομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιε­χομένου, συνολικής ετήσιας διάρκειας καθεμιάς εξ αυτών τουλάχιστον δέκα ωρών.

γ) Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενη­μερωτικού σταθμού, γενικού περιεχομένου, περιφερει­ακής εμβέλειας, περιλαμβάνει:

i) καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλά­χιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο σταθμός,

ii) τις αναφερόμενες στην περ. ii του εδαφίου β΄ κα­τηγορίες εκπομπών, εκ των οποίων τουλάχιστον είκοσι ώρες εβδομαδιαίως αφορούν σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο σταθμός.

δ) Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενημε­ρωτικού ή μη σταθμού, θεματικού περιεχομένου, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, περιλαμβάνει θεματολογία του ειδικού προσανατολισμού του σταθμού.

ε) Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσ­σα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 είναι υποχρεωτική για τους ενη­μερωτικούς σταθμούς. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους τηλεοπτι­κούς σταθμούς μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς και ιδίως την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων.

στ) Τουλάχιστον τέσσερις ώρες την εβδομάδα από τις αναφερόμενες στην περ. ii του εδαφίου β΄ κατηγορίες εκπομπών μεταδίδονται υποχρεωτικά με ταυτόχρο­νη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα από τους ενημερωτικούς σταθμούς γενικού περιεχομένου και τους μη ενημερωτικούς, εφόσον εντάσσονται στον ειδικό προσανατολισμό τους.

14. α) Οι αδειούχοι οφείλουν να απασχολούν, ανάλογα με το είδος του τηλεοπτικού σταθμού (ενημερωτικού, γε­νικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού) και την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), για τον οποίο έχουν λάβει άδεια, συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, εφόσον προβλέ­πεται να κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλμα­τος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία.

β) Το προσωπικό των αδειούχων εθνικής εμβέλειας ενη­μερωτικού χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από διακόσια (200) άτομα.

Το προσωπικό των αδειούχων εθνικής εμβέλειας μη ενη­μερωτικού χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από δεκαπέντε (15) άτομα.

Το προσωπικό των αδειούχων περιφερειακής εμβέ­λειας ενημερωτικού χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από δεκαπέντε (15) άτομα.

Το προσωπικό των αδειούχων περιφερειακής εμβέλει­ας μη ενημερωτικού χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από δεκαπέντε (15) άτομα.

γ) Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των εργα­ζομένων, κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις, λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι που απασχολούνται είκοσι τουλάχιστον ημέρες τον αντί­στοιχο υπολογιζόμενο μήνα.

δ) Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν απασχολεί τον, κατά τα ως άνω, οριζόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπι­κού, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, καταθέτει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από τη χορήγηση της άδειας, θα απασχολεί τον προβλεπόμε­νο ελάχιστο αριθμό προσωπικού. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα επιμηκύνεται κατά έξι (6) μήνες, ειδικώς για το προσωπικό των αδειούχων τηλεοπτικών σταθμών περι­φερειακής εμβέλειας, ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα.

15. Οι αδειούχοι πρέπει να καταβάλουν κατά τη χορή­γηση της άδειας οικονομικό αντάλλαγμα υπέρ του Ελ­ληνικού Δημοσίου για τη χρήση ορισμένου ή ορισμένων

διαύλων συχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών, που παρα­χωρούνται στους σταθμούς. Το οικονομικό αντάλλαγμα περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Για τους ενημερωτικούς σταθμούς γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας το αντάλλαγμα αυτό καθορίζεται ετησίως σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσό­δων του σταθμού με ελάχιστο όριο το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως.

Για τους ενημερωτικούς σταθμούς θεματικού περιεχο­μένου εθνικής εμβέλειας το αντάλλαγμα αυτό καθορί­ζεται ετησίως σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του σταθμού με ελάχιστο όριο το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ετησίως.

Για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλει­ας το αντάλλαγμα αυτό καθορίζεται ετησίως σε ποσο­στό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του σταθμού με ελάχιστο όριο το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ ετησίως.

Κατά τη χορήγηση της άδειας οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί καταβάλλουν αντιστοίχως τα ανωτέρω ελάχιστα ποσά, τα οποία στο τέλος του πρώτου έτους λειτουργίας τους συνυπολογίζονται για τον καθορισμό των οφειλό­μενων κατά τα ως άνω ποσών του έτους αυτού.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ετησίως το ακριβές ποσό του οικονομικού ανταλλάγματος για τους σταθμούς περι­φερειακής εμβέλειας ενημερωτικούς και μη, αναλόγως του πληθυσμού της γεωγραφικής περιοχής, στην οποία εκπέμπουν, το οποίο περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., η διαδικασία καταβολής του τόσο για τους εθνικής όσο και για τους περιφερεια­κής εμβέλειας σταθμούς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια απόφαση αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά, σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας. Για την εξασφάλιση του συνολικού ποσού του οικονομικού ανταλλάγματος, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν, κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, ισόποση εγγυητική επιστολή. Το ποσό της ως άνω εγγυητικής επιστολής θα απομειούται κατά το μέρος του οικονομικού ανταλλάγματος, που θα κα­ταβάλλεται από τον αδειούχο τηλεοπτικό σταθμό. Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας η εγγυητική επι­στολή επιστρέφεται. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, ολικώς ή μερικώς, σε περίπτωση που ο αδειούχος δεν καταβάλει κατά τα ως άνω το αντάλλαγμα. Για τον τρόπο έκδοσης της εγγυητικής επιστολής εφαρμόζεται η διάταξη του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 9.

16. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση εργασιών, υπό εκκαθά­ριση και υπό αναγκαστική διαχείριση. Δεν θα πρέπει να έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευ­ση και κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, καθώς και να μην έχει κατατεθεί εναντίον του αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού.

17. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φο­ρολογικά ενήμερος.

18. Οι υποψήφιοι, με τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία, αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Προκήρυξης και δηλώνουν ότι αποδέ­χονται όλους τους όρους της άδειας.

19. Οι υποψήφιοι για άδεια εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητάς τους παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Υποψηφιότητα, που δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο τριπλότυπο καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο, δεν γίνεται δεκτή. Από την ως άνω υποχρέωση απαλλάσσονται οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στις διαγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύχθηκαν με βάση το π.δ. 234/2003 (ΦΕΚ 210 Α΄).

20. Με την Προκήρυξη καθορίζονται τα αναγκαία δι­καιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋπο­θέσεων συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ­ρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 7

Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών

Οι υποψήφιοι, για κάθε κατηγορία εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και είδος προγράμματος (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού), θα αξιολογηθούν με βάση τα κατωτέρω κριτήρια, η δε αξιολόγηση αυτών θα είναι συγκριτική, σύμφωνα με το ακόλουθο σύστημα βαθμολόγησης:

Α. Κριτήριο παλαιότητας του τηλεοπτικού σταθμού

1. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού μέχρι την ημερομηνία υποβο­λής υποψηφιότητας, υπό τον όρο ότι αυτή υποβάλλεται από επιχείρηση που λειτουργεί νομίμως τηλεοπτικό σταθμό κατά την υποβολή της υποψηφιότητας.

2. Ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί είναι εκείνοι που λειτουργούν κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5. Για την αναγνώριση της παλαιότητας των τοπικών και πε­ριφερειακών τηλεοπτικών σταθμών λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από τη διατύπωση της θετικής γνώμης του Ε.Σ.Ρ. και την έκδοση της σχετικής άδειας του άρθρου 4 του ν. 1866/1989 μέχρι την υποβολή της υποψηφιότητας, εφόσον λειτουργούν νομίμως κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5.

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για τηλεοπτικό σταθμό της ίδιας εμβέλειας με την οποία λειτουργούσε αυτός, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστη­μα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας από τη χο­ρήγηση της άδειας ή την αναγνώρισή του ως νομίμως λειτουργούντος, για όσο χρονικό διάστημα λειτουργού­σε, κατά τα ως άνω, νομίμως στην εμβέλεια, για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν είκοσι (120).

4. Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, ενώ αυτός λει­τουργούσε, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως τηλεοπτικός σταθμός τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει μισό (1/2) μόριο για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας από τη χο­ρήγηση της άδειας ή την αναγνώρισή του ως νομίμως λειτουργούντος και για όσο χρονικό διάστημα λειτουρ­γούσε, κατά τα ως άνω, νομίμως ως σταθμός τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας. Ανώτατο όριο μορίων: εξήντα (60).

5. Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας, ενώ αυτός λειτουργούσε, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως τηλεοπτικός σταθμός τοπικής εμβέλειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας από τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώρισή του ως νομίμως λειτουργούντος και για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούσε, κατά τα ως άνω, νομίμως ως σταθμός τοπικής εμβέλειας.

Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν είκοσι (120).

6. Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας, ενώ αυτός λειτουργούσε, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως τηλεοπτικός σταθμός εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει δύο (2) μόρια για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας από τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώρισή του ως νομίμως λειτουργούντος και για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούσε, κατά τα ως άνω, νομίμως ως σταθμός εθνικής εμβέλειας.

Ανώτατο όριο μορίων: διακόσια σαράντα (240).

7. Σε περίπτωση που η ίδια επιχείρηση υποβάλλει υποψηφιότητα για χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθ­μού διαφορετικού χαρακτήρα (ενημερωτικού ή μη) της αυτής εμβέλειας, η κατά τα ως άνω αναγνώριση της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη για μία μόνο υποψηφι­ότητα, κατ’ επιλογήν του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν ανακηρυχθεί ανάδοχος για άδεια τηλεο­πτικού σταθμού, ενημερωτικού ή μη, εθνικής εμβέλειας, ο κατά τα ως άνω περιορισμός για την αναγνώριση της παλαιότητας δεν ισχύει, εφόσον υποβάλλει υποψηφιό­τητα για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού, ενημερωτικού ή μη, περιφερειακής εμβέλειας.

8. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφι­ότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή από υπό συγχώνευση εταιρίες ή υποψηφιότητα προερχόμενη από συγχώνευση εταιριών και οι οποίες λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη παλαιότητα της μίας εκ των συμμετεχουσών στην υποψηφιότητα ή συγχωνευθεισών ή υπό συγχώνευση εταιριών.

Β. Αρνητική βαθμολόγηση

1. Τυχόν διοικητικές κυρώσεις που ενδέχεται να επι­βληθούν από το Ε.Σ.Ρ., κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, αναφορικά με τις παρακά­τω παραβάσεις σχετικά με το πρόγραμμα τηλεοπτικού σταθμού που μεταδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νό­μου αυτού, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, διότι δεν προσεβλήθησαν δικαστικώς, ή δεν έχουν ανακληθεί ολικώς ή μερικώς ή δεν έχουν ανασταλεί ολικώς ή μερικώς ή δεν έχουν ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, υπολογίζονται αρνητικά στον υποψήφιο που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, υπό τον όρο ότι ο υποψήφιος λειτουργεί τηλεοπτικό σταθμό κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς του, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του προγράμματος και της εμβέλειας στην οποία λειτουργούσε ο τηλεοπτικός σταθμός του υποψηφίου.

2. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση σύστασης, αφαιρούνται τέσσερα (4) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο σύνολο συστάσεων. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το σύνολο των συστάσεων του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο σύνολο συστάσεων.

β) Σε περίπτωση επιβολής χρηματικού προστίμου, αφαιρούνται οκτώ (8) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό ύψος χρηματικών προστίμων. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρού­νται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό ύψος των προστίμων του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό ύψος χρηματικών προστίμων.

γ) Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της μετά­δοσης συγκεκριμένης εκπομπής σταθμού, αφαιρούνται δώδεκα (12) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών. Για τους υπό­λοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπο­λογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.

δ) Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής σταθμού, αφαιρούνται δεκαέξι (16) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο σύνολο οριστικών διακοπών. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το σύνολο των οριστικών διακοπών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο σύνολο οριστικών διακοπών.

ε) Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της μετάδο­σης κάθε προγράμματος του σταθμού, αφαιρούνται έως είκοσι (20) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών. Για τους υπό­λοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπο­λογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.

Ανώτατο όριο αφαιρούμενων μορίων: εξήντα (60).

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφι­ότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή από υπό συγχώνευση εταιρίες ή υποψηφιότητα προερχό­μενη από συγχώνευση εταιριών, οι οποίες λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη αρνητική βαθμολόγηση της μίας εκ των συμμετεχουσών στην υποψηφιότητα ή συγχωνευθεισών ή υπό συγχώνευση εταιριών.

Γ. Συγχώνευση

1. Σε περίπτωση που, μετά τη δημοσίευση του παρό­ντος και μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, δύο ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο

εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, συγχωνευ­θούν και υποβληθεί υποψηφιότητα από την προερχόμε­νη από τη συγχώνευση εταιρία στη διαγωνιστική δια­δικασία για τη χορήγηση μίας άδειας, η υποψηφιότητα βαθμολογείται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ο δίαυλος συχνοτήτων και τα κέντρα εκπομπής μόνο του ενός σταθμού εκ των συγχωνευθεισών εταιριών.

2. Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφι­ότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, ή στην περίπτωση κατά την οποία έχει λάβει χώρα έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης, πριν τη δημο­σίευση της Προκήρυξης, η υποψηφιότητα αυτή βαθμο­λογείται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον ανακηρυχθούν αδειούχοι, θα λάβουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας ή θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 8 εδάφιο δ΄.

3. Όταν υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα ή συγχω­νεύονται κατά τα ως άνω:

α) φορέας τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερει­ακής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας, λαμ­βάνουν πενήντα (50) μόρια,

β) φορέας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας, λαμβάνουν εβδομήντα πέντε (75) μόρια,

γ) φορέας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερει­ακής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας, λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια,

δ) φορέας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμ­βέλειας, λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια,

ε) φορέας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθ­μού εθνικής εμβέλειας, λαμβάνουν είκοσι (20) μόρια,

στ) φορέας τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περι­φερειακής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, λαμ­βάνουν δέκα (10) μόρια.

4. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή από κοινού υποβολής υποψηφιότητας, κατά τα ανωτέρω, φορέων τηλεοπτι­κών σταθμών, για καθεμία παραπάνω από τις δύο υπό συγχώνευση ή συγχωνευθείσες εταιρίες ή τις εταιρίες που υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα, στα προβλεπό­μενα ανωτέρω μόρια προσμετρώνται επιπλέον δέκα (10) μόρια με ανώτατο όριο τα τριάντα (30) μόρια.

Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν πέντε (105).

Δ. Κριτήριο οικονομικής βιωσιμότητας

1. Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται η οικονομική κα­τάσταση του υποψηφίου και το σχέδιό του για τη μελ­λοντική λειτουργία της επιχείρησής του, εφόσον του χορηγηθεί η σχετική άδεια.

2. Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη:

Ι. Tα οικονομικά στοιχεία του υποψηφίου α) Κύκλος εργασιών - Εμπορική διεισδυτικότητα Για τους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως τηλεο­πτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, αξιολογείται ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την εκπομπή περιεχομένου στην αγορά το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης, όπως αποτυ­πώνεται στην τελευταία διαχειριστική χρήση του φορέα της επιχείρησης. Ο υποψήφιος που κατέχει το μέγιστο μέσο όρο βαθμολογείται με πενήντα (50) μόρια, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά. β) Ίδια κεφάλαια

Αξιολογείται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των υπο­ψηφίων που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία διαχειριστική χρήση, πέραν του ελαχί­στου προβλεπομένου στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 μετοχικού κεφαλαίου. Ο υποψήφιος που διαθέτει το μέγιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 μετο­χικού κεφαλαίου, βαθμολογείται με πενήντα (50) μόρια, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά.

ΙΙ. Επιχειρησιακό σχέδιο του υποψηφίου Αξιολογείται το επιχειρησιακό σχέδιο των υποψηφίων με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησής τους για τα έτη της διάρκειας ισχύος της άδειας, ως προς την αξιοπιστία του και την αποδοτι­κότητα της σχεδιαζόμενης επένδυσης.

α) Ο έλεγχος της αξιοπιστίας γίνεται με βάση γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες. Αξιολογείται, ιδίως:

i) Η παραδοχή της προσδοκώμενης τηλεθέασης και των προσδοκώμενων εσόδων, λαμβανομένων υπόψη της εμβέλειας, του περιεχόμενου και του προγράμματος του υποψηφίου, όπως αυτό παρου­σιάζεται στο φάκελο της υποψηφιότητάς του για την αξιολόγηση του κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας.

ii) Η παραδοχή των προβλεπόμενων δαπανών για τη λειτουργία του σταθμού και την παραγωγή πε­ριεχομένου ή την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής προγράμματος, όπως οι δαπάνες αυτές αποδεικνύ­ονται από ισχύουσες ή πρόσφατες συμβάσεις, από πρόσφατα απολογιστικά στοιχεία παραγωγών και από προσφορές πώλησης περιεχομένου από αξιό­πιστους προμηθευτές.

β) Ο έλεγχος της αποδοτικότητας της σχεδιαζόμενης επένδυσης αξιολογείται ιδίως με βάση:

i) Την προβλεπόμενη κερδοφορία κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας.

ii) Την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων.

iii) Τις ταμειακές ροές.

Ανώτατο όριο μορίων: πενήντα (50). Ο υποψήφιος με το πλέον αξιόπιστο και αποδοτικό επιχειρησιακό σχέ­διο βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά.

3.α) Σε περίπτωση κοινοπραξίας, υπό σύσταση κοι­νοπραξίας, ένωσης προσώπων ή κοινής υποψηφιότη­τας αξιολογούνται τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της υπό σύσταση κοινοπραξίας ή της ένωσης προσώπων ή κοινής υποψηφιότητας κατά το λόγο της συμμετοχής τους σε αυτή.

β) Σε περίπτωση υπό συγχώνευση εταιριών τα στοι­χεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται αθροιστικά για τις υπό συγχώνευση εταιρίες.

γ) Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από προ­ερχόμενη από συγχώνευση εταιρία πριν τη δημοσίευση της Προκήρυξης, τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται αθροιστικά για τις συγχωνευθείσες εταιρίες, εκτός εάν τα αντίστοιχα στοιχεία των προαναφερόμενων υποκριτηρίων είναι ανώτερα για την προερχομένη από τη συγχώνευση εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι η προερ­χόμενη από τη συγχώνευση εταιρία έχει αποτυπωμένο σε δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση για το προη­γούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προ­κήρυξης δικό της κύκλο εργασιών και ίδια κεφάλαια.

δ) Το κριτήριο ΙΙ της παραγράφου 2 αξιολογείται ως προς όλους τους υποψηφίους. Τα κριτήρια Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται για τους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφε­ρόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5.

Ε. Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού

1. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού και ανάλο­γα με το είδος του τηλεοπτικού σταθμού (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού) και την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφε­ρειακής), για τα οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα, λαμβάνεται υπόψη, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, το προσωπικό, το οποίο απα­σχολείται ή θα απασχοληθεί στον υποψήφιο, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, εφόσον προβλέ­πεται να κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλμα­τος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, πλέον των ελαχίστων οριζομένων ορίων στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6.

2. α) Για τους υποψηφίους, που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5 ή που προήλθαν από συγχώνευση εταιριών, αξιολογείται ο μέσος όρος του προσωπικού πλήρους απασχόλησης, το οποίο απασχο­λείται στην επιχείρηση του υποψηφίου, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της Προκήρυξης ή το οποίο θα απασχολη­θεί στην επιχείρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των εργαζομέ­νων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων, που υπερβαίνει τα ελάχιστα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6 όρια και οι οποίοι απασχολήθηκαν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα. Ο αριθμός του προ­σωπικού που υπερβαίνει το διπλάσιο των ελαχίστων οριζομένων ορίων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6 δεν αξιολογείται.

Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν πενήντα (150).

β) Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότη­τα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινο­πραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή υποψηφιότητα από υπό συγχώνευση εταιρίες που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για την αξιολό­γηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη κατά τα ως άνω το σύνολο του αριθμού του προσωπικού των συμμετεχόντων ή υπό συγχώνευση εταιριών ή το οποίο θα απασχοληθεί στην επιχείρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6 και εφό­σον ο υποψήφιος δηλώνει ότι θα διατηρήσει το σύνολο των θέσεων εργασίας που προβλεπόταν στις εν λόγω εταιρίες και μέχρι το διπλάσιο των ελαχίστων ορίων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποψηφιότητα κρίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο.

3. Οι υποψήφιοι, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, αξιο­λογούνται με βάση τις προβλεπόμενες στο αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο θέσεις εργασίας προσωπικού, μόνο για τον αριθμό που υπερβαίνει τα ελάχιστα ορι­ζόμενα όρια του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί στην επιχείρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας. Ο αριθμός του προσωπι­κού που υπερβαίνει το διπλάσιο των ελαχίστων οριζο­μένων ορίων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6 δεν αξιολογείται.

Ανώτατο όριο μορίων: εβδομήντα πέντε (75).

4. Ο υποψήφιος που απασχολεί ή θα απασχολήσει το ανώτατο όριο προσωπικού λαμβάνει τη μέγιστη βαθμο­λογία. Οι λοιποί υποψήφιοι βαθμολογούνται αναλογικά μέχρι των ελαχίστων οριζομένων ορίων που προβλέπο­νται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6.

ΣΤ. Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας 1. Το κριτήριο αυτό, σε συνάρτηση με το ελάχιστο προβλεπόμενο στην παράγραφο 13 του άρθρου 6 περιε­χόμενο προγράμματος, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προγράμματος στους τομείς της ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης, ανάλογα με το είδος του τηλεοπτικού σταθμού (ενημερωτικού, γενι­κού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού) και την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), για τα οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα. Ειδικότερα αξιολογείται:

Ι. Η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος.

Αξιολογείται, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημο­σίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, η ποικιλία του προγράμματος των υποψη­φίων που ήδη λειτουργούν νόμιμα τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, σε συνάρτηση με την ποιότητα του προγράμματος και με βάση τις κατηγορίες εκπομπών που αναφέρονται στην περ. ii του εδαφίου β΄ της πα­ραγράφου 13 του άρθρου 6 τις οποίες περιελάμβανε το πρόγραμμά του.

Ανώτατο όριο μορίων: εβδομήντα πέντε (75). Η αρτιό­τερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.

ΙΙ. Το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα.

Αξιολογείται το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα των υποψηφίων που ήδη λειτουργούν νομίμως, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, τηλεοπτικούς σταθμούς. Ειδικότερα, αξιολο­γείται το ύψος της επένδυσης για αγορά δικαιωμάτων, προμήθεια και εσωτερική παραγωγή εκπομπών κ.λπ., οι οποίες μεταδόθηκαν, όπως απεικονίζεται στον πίνακα αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων οικονομικών κατα­στάσεων ως κόστος πωληθέντων, κατά το τελευταίο πριν από την Προκήρυξη οικονομικό έτος από τις συ­μπεριλαμβανόμενες κατηγορίες στην περ. ii του εδαφίου β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 6.

Ανώτατο όριο μορίων: πενήντα (50). Η αρτιότερη υπο­ψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.

ΙΙΙ. Η δομή του προτεινόμενου προγράμματος.

α) Στους υποψηφίους για τη χορήγηση άδειας ενημε­ρωτικού σταθμού γενικού περιεχομένου αξιολογείται:

αα) Η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου ορίου κα­τηγοριών της περ. ii του εδαφίου β΄ της παραγρά­φου 13 του άρθρου 6, τις οποίες θα περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

αβ) Ο μέσος ετήσιος αριθμός ωρών του προγράμμα­τος των υποψηφίων, πέραν του ελαχίστου προ­βλεπομένου ορίου της περ. ii του εδαφίου β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 6 και για τις κατηγο­ρίες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, τις οποίες θα περιλαμβάνει το πρόγραμμά του κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

αγ) Η δέσμευση των υποψηφίων για εκπομπές ή μη­νύματα κοινωνικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ειδικότερα αξιολογείται η δέσμευση:

- για ετήσιο χρόνο δωρεάν μετάδοσης μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου (για την καταπολέ­μηση ναρκωτικών, οδική ασφάλεια, μηνύματα υγείας κ.λπ.), πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει,

- για ετήσιο χρόνο μετάδοσης προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να παρακολουθούνται από άτο­μα με ειδικές ανάγκες (σε νοηματική γλώσσα, με αφήγηση περιεχομένου ή με υποτιτλισμό), πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει,

- για τη μετάδοση σειράς εκπομπών για την προ­βολή της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας ή την εκμάθησή της από αλλοδαπούς και αναλ­φάβητους, πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

Ανώτατο σύνολο μορίων: εβδομήντα πέντε (75). Η αρ­τιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.

β) Στους υποψηφίους για τη χορήγηση άδειας ενημε­ρωτικού σταθμού θεματικού περιεχομένου ή μη ενημε­ρωτικού σταθμού αξιολογούνται:

βα) Το εύρος κάλυψης του ειδικού προσανατολισμού, οι εκπομπές λόγου, που αφορούν στον ειδικό προσανατολισμό του σταθμού, η κάλυψη διεθνών γεγονότων, εκδηλώσεων και διοργανώσεων και η ποιότητά τους. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

ββ) Ο ημερήσιος αριθμός ωρών προγράμματος των υποψηφίων, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου ορίου της περ. iii του εδαφίου α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 6. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

βγ) Τα οριζόμενα στην περ. α΄ εδάφιο αγ΄. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

Ανώτατο σύνολο μορίων: εβδομήντα πέντε (75). Η αρ­τιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.

2. Τα κριτήρια Ι και ΙΙ της παραγράφου 1 προσμετρώ-νται μόνο στην περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφι­ότητα από υποψηφίους που λειτουργούν ήδη νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για τη χορήγηση άδειας ιδίου περιεχομένου με αυτό που εξέπεμπε ο τηλεοπτικός τους σταθμός.

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπρα­ξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή υποψηφιότητα από υπό συγχώνευση εταιρίες ή υποψηφιότητα προερχόμενη από συγχώνευση εταιριών, οι οποίες λειτουργούν νομί­μως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδά­φιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, αξιολογούνται η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος και το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα των συμμετεχουσών ή των υπό συγχώνευση εταιριών ή των συγχωνευθεισών εταιρι­ών και βαθμολογείται μόνο το πρόγραμμα του σταθμού και το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα που λαμβάνει εξ αυτών τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

4. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου ΙΙΙ της παραγρά­φου 1 οι υποψήφιοι υποβάλλουν έκθεση, η οποία θα αναφέρει την ετήσια δομή του προτεινόμενου προγράμ­ματος, τις ελάχιστες ώρες ανά κατηγορία εκπομπών τις οποίες δεσμεύονται να εκπέμψουν, τη δέσμευσή τους για εκπομπές ή μηνύματα εκπαιδευτικού ή κοινωνικού περιεχομένου, σε ετήσια βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας, καθώς και βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή – λο­γιστή για την ύπαρξη προσυμφώνων ή συμβάσεων για την αγορά δικαιωμάτων και την προμήθεια εκπομπών και απολογιστικών στοιχείων εκπομπών εσωτερικής πα­ραγωγής που αποδεικνύουν τη δομή του προτεινόμενου προγράμματος, καθώς και το συνολικό κόστος αυτών.

5. Το κριτήριο ΙΙΙ της παραγράφου 1 αξιολογείται ως προς όλους τους υποψήφιους.

6. Με την προκήρυξη καθορίζονται τα αναγκαία δικαι­ολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη των κριτηρίων του παρό­ντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ­ρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
«Mε τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά».
https://www.youtube.com/watch?v=wYEejB_sBMM

Petros
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 4216
ΕγγραφήCOLON 08 Ιουν 2012, 13:37
ΤοποθεσίαCOLON Παντού και πουθενά

Re: Τι συμβαίνει με τις τηλεοπτικές άδειες;

Δημοσίευσηαπό Petros » 10 Σεπ 2015, 10:49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄


Άρθρο 8

Διαδικασία αδειοδότησης τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών

1. Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που μεταδίδουν το πρόγραμμά τους με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης, που εκπέμπουν στην περιοχή των συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 Μεγακύκλους (MHZ) με διαμόρφωση κατά συχνότη­τα (FM), επιτρέπεται μετά από άδεια του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η συνέχιση της λειτουργίας των ήδη νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθ­μών, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παρα­γράφου 7 του άρθρου 5, προϋποθέτει τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία και τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής άδειας, θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως στη γεωγραφική περιοχή που εκπέμπουν, εφόσον υποβάλουν υποψηφι­ότητα στη διαγωνιστική διαδικασία.

2. Οι άδειες των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών της παραγράφου 1 είναι μόνο τοπικές. Η τοπικότητα των ραδιοφωνικών σταθμών προσδιορίζεται με βάση τη γε­ωγραφική περιοχή που καλύπτουν τα κέντρα εκπομπής, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (ισχύς εκπομπής κ.λπ.), όπως προβλέπονται στους Χάρ­τες Συχνοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέ­σων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο Χάρτης Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφω­νικής ευρυεκπομπής. Ειδικότερα, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, που πρέπει να πληρούν οι ρα­διοφωνικοί σταθμοί, συμπεριλαμβανομένων και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, ο νομός / γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής και δια­μορφώνεται ο Χάρτης Συχνοτήτων σε επίπεδο νομού / γεωγραφικής περιοχής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων στους ανω­τέρω ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών.

Η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών πομπών δεν επιτρέ­πεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορη­γηθεί για την εκπομπή ραδιοφωνικού σήματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της πληρέστερης γεωγραφικής κάλυ­ψης της περιοχής, για την οποία χορηγείται η άδεια.

Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, ο αδειούχος υπο­χρεούται να αποδεχθεί τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψει εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα, που θα κα­θοριστούν από το Ε.Σ.Ρ., υπό τις νέες προδιαγραφές.

4. Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί διακρίνονται, αναλόγως του περιεχομένου τους, σε ενημερωτικούς και μη ενημερωτικούς. Μη ενημερωτικοί σταθμοί είναι ιδίως οι σταθμοί με περιεχόμενο μουσικό και αθλητικών μετα­δόσεων με ή χωρίς σχολιασμό αθλητικών ειδήσεων.

5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ο αριθμός των αδειών που θα προκηρυχθούν ανά νομό / γεωγρα­φική περιοχή και το είδος του προγράμματός τους σε ενημερωτικό ή μη ενημερωτικό.

6. Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών των ραδιο­φωνικών σταθμών είναι έξι (6) έτη από την ημερομηνία εκδόσεώς τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11. Οι άδειες ανανεώνονται για μια μόνο φορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12.

7. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται με την έκδο­ση σχετικής προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.

(βλ. Και το άρθρο 65 του Ν. 4155/13, ΦΕΚ-120 Α/29-5-13 – Δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών).

8. Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση άδειας ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να δηλώσουν με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους το είδος του προγράμματος (ενημερωτικό ή μη) και το ειδικότερο θεματικό περιε­χόμενο του μη ενημερωτικού σταθμού, καθώς και τη συχνότητα στην οποία επιθυμούν να εκπέμψουν.

9. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν:

α) Ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, της ημεδαπής ή αλ­λοδαπής, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από υπό σύ­σταση ανώνυμη εταιρία, πρέπει, πριν την υποβολή της υποψηφιότητας, να έχει καταρτιστεί η εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο και να κατατεθεί στο Ε.Σ.Ρ. με την υποβολή της υποψηφιό­τητας. Η διαδικασία σύστασης πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατατεθούν στο Ε.Σ.Ρ. τα σχετικά αποδεικτικά έγ­γραφα, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη.

β) Φυσικά πρόσωπα ή προσωπικές εταιρίες, υπό τον όρο ότι εάν τους χορηγηθεί η σχετική άδεια θα συστήσουν ή θα μετατραπούν, μετά την ανάδειξή τους ως αδειούχων, σε ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Μέτοχοι ή εταίροι της συσταθησόμενης ανώνυμης εται­ρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα.

γ) Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί­κησης (Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφω­νικού σταθμού, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής για την οποία έχουν προκηρυ­χθεί οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

δ) Κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή ενώ­σεις προσώπων, τα μέλη των οποίων έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, προσωπικής εταιρίας ή είναι φυσικά πρόσωπα. Το κοι­νοπρακτικό έγγραφο κατατίθεται με την υποβολή της υποψηφιότητας. Εφόσον χορηγηθεί άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Μέτοχοι ή εταίροι της συσταθησόμενης ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα.

ε) Υπό συγχώνευση ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες πε­ριορισμένης ευθύνης που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, εφόσον πριν τη δη­μοσίευση της Προκήρυξης έχει λάβει χώρα έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης. Ως έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης για τις ανώνυμες εταιρίες νοείται στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση όλων των προβλεπό­μενων από την κείμενη νομοθεσία διατυπώσεων, πλην της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των υπό συγχώνευση εταιριών. Ως έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης για τις εταιρίες περιορι­σμένης ευθύνης νοείται στην περίπτωση αυτή η λήψη των σχετικών αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων της κάθε υπό συγχώνευση εταιρίας. Εφόσον χορηγηθεί άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε υποψηφιότητα υπό συγχώνευση εταιριών, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συγχωνευθούν και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Μέτοχοι ή εταίροι της προερχόμενης από τη συγχώνευση εταιρίας μπορούν να είναι μόνον όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα.

Σε περίπτωση που η προθεσμία, η οποία τάσσεται με την Προκήρυξη για την ολοκλήρωση της σύστασης του νομικού προσώπου παρέλθει άπρακτη, το Ε.Σ.Ρ. δύναται να αναδείξει αδειούχο τον αμέσως επόμενο υποψήφιο κατά τη σειρά του πίνακα κατάταξης και βαθ­μολογίας. Ειδικώς, στην περίπτωση που αναδεικνύεται αδειούχος υποψηφιότητα υπό συγχώνευση εταιριών, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κατά τα ως άνω υποψηφιότητα, εφόσον λειτουργούν νομίμως ραδιοφω­νικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, συνεχίζουν να εκπέμπουν το πρόγραμμα ενός εκ των ραδιοφωνικών σταθμών των υπό συγχώνευση εταιριών με τις ίδιες προϋποθέσεις που αυτός λειτουργούσε και τα ίδια κεραιοσυστήματα και πομπούς μέχρι την παρέλευση άπρακτης της ανω­τέρω προθεσμίας του Ε.Σ.Ρ. και σε συχνότητα που του υποδεικνύει το Ε.Σ.Ρ. Με την υποψηφιότητά τους οι υπό συγχώνευση εταιρίες δηλώνουν το ραδιοφωνικό σταθμό μιας εξ αυτών που θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την παρέλευση άπρακτης της κατά τα ως άνω προθεσμίας του Ε.Σ.Ρ. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των άλλων από τις υπό συγχώνευση εταιρίες παύουν να λειτουργούν με τη δημοσίευση από το Ε.Σ.Ρ. του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας.

[Αρχή Τροποποίησης]«στ. Σε περίπτωση οριστικής παύσης ή διακοπής του­λάχιστον επί εξάμηνο της λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή καθυστέρησης καταβολής επί τετράμηνο των αποδοχών στο 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού ή του 1/3 των συνολικών αποδοχών του από τους υπόχρε­ους προς τούτο, η άδεια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού ανακαλείται από τον ως τότε αδειούχο της.

Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των εργαζομένων - περιλαμβανομένου του 1/3 τουλάχιστον των δημοσιογράφων αν πρόκειται για ενημερωτικό σταθμό - χορηγείται σε αυτούς άδεια ίδρυ­σης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφω­νικού σταθμού στην αντίστοιχη συχνότητα με πρόταση του Ε.Σ.Ρ. και απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε..

Ειδικώς για την περίπτωση αυτή και κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων, στην επόμενη παράγραφο 10, το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο, καθώς και τα ίδια κεφάλαια των υποψηφίων και τα ποσά εγγυητικών επιστολών καθορίζονται από το Ε.Σ.Ρ. που εκτιμά τις περιστάσεις μέχρι του 35% αυτού.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. ΣΤ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 32 ΤΟΥ Ν. 4109/13, ΦΕΚ-16 Α/23-1-13 [Τέλος Τροποποίησης]

10. α) Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο των υπο­ψηφίων καθορίζεται:

i) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των πε­ντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των τριακοσί­ων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, για νομούς / γεω­γραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής,

ii) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των τρι­ακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφι­κές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρό­τερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απο­γραφής,

iii) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των δια­κοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκα­τόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος του ενός εκατομ­μυρίου (1.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, iv) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και για μη ενη­μερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των πεντα­κοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, v) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ και για μη ενημερω­τικούς σταθμούς στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιο­χές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων και με­γαλύτερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, vi) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εξή­ντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και για μη ενημερω­τικούς σταθμούς στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περι­οχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­κονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να αναπροσαρ­μόζονται τα ανωτέρω ποσά και να μεταβάλλονται τα πληθυσμιακά όρια, βάσει των οποίων καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο. Με όμοιες αποφά­σεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των ραδιο­φωνικών σταθμών.

(βλ. Και το Π.Δ.64/14 (ΦΕΚ 106 Α/05-05-2014) : Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων).

β) Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελαχίστου καταβεβλημένου κε­φαλαίου.

γ) Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφά­λαιο, στο σύνολό του ή μερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβλη­μένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υποψηφιότητά τους εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 6, για το συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό. Για τη διάρκεια της ισχύος της εγγυητικής επιστολής, την κάλυψη του συνολικού ή του υπολειπόμενου ποσού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 6.

11. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 6 εφαρμό­ζονται αναλόγως και για τους υποψηφίους για άδεια ραδιοφωνικών σταθμών.

12. Οι αδειούχοι οφείλουν να διαθέτουν επαρκή εξο­πλισμό για την εξασφάλιση υψηλής τεχνικής ποιότητας των μεταδιδόμενων προγραμμάτων και η διακίνηση ραδιοφωνικού σήματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα.

Για το σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί ηλε­κτρομαγνητικής συμβατότητας της ITU και οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας προσωπικού.

13. α) Η διάρκεια του προγράμματος πρέπει να καλύ­πτει το σύνολο του εικοσιτετραώρου, ανεξαρτήτως του περιεχομένου του σταθμού, με κύρια γλώσσα μετάδο­σης των εκπομπών λόγου την ελληνική.

β) Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενη­μερωτικού σταθμού πρέπει να περιλαμβάνει:

i) καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριά­ντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος,

ii) είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαί­ως ενημερωτικών εκπομπών και σχολιασμού της πολιτικής και οικονομικής ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχι­στον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.

γ) Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος μη ενημερωτικού σταθμού, περιλαμβάνει θεματολογία του ειδικού προσανατολισμού του σταθμού.

14. α) Οι αδειούχοι οφείλουν να απασχολούν, ανάλογα με το είδος του ραδιοφωνικού σταθμού (ενημερωτικού ή μη), για το οποίο έχουν λάβει άδεια, συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, εφό­σον προβλέπεται να κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομο­θεσία.

β) Το προσωπικό των αδειούχων πρέπει να απαρτίζε­ται, κατά μέσο όρο ετησίως, ως ακολούθως:

i) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος των δύο εκατομ­μυρίων (2.000.000) κατοίκων, τουλάχιστον από εί­κοσι (20) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς.

ii) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των δύο εκατομμυρί­ων (2.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων, τουλάχιστον από δώδεκα (12) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημε­ρωτικούς σταθμούς.

iii) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος του ενός εκατομ­μυρίου (1.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων, τουλάχι­στον από εννέα (9) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημε­ρωτικούς σταθμούς.

iv) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων, του­λάχιστον από επτά (7) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και τέσσερα (4) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς. ν) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατόν πενήντα χι­λιάδων (150.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, τουλάχιστον από έξι (6) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και τέσσερα (4) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς. νi) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, τουλάχιστον από πέντε (5) άτο­μα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και τρία (3) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς. γ) Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των εργα­ζομένων, κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις, λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι που απασχολούνται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα.

δ) Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν απασχολεί τον, κατά τα ως άνω οριζόμενο, ελάχιστο αριθμό προσωπι­κού, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, καταθέτει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη χορήγηση της άδειας, θα απασχολεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού.

15. Οι αδειούχοι πρέπει να καταβάλουν, κατά τη χο­ρήγηση της άδειας, οικονομικό αντάλλαγμα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση συχνότητας, μέσω επίγειων πομπών, που παραχωρείται στους σταθμούς. Το οικονομικό αντάλλαγμα περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και ει­σπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και του Υπουρ­γού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ετησίως το ακριβές ποσό του οικονομικού ανταλλάγματος για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενη­μερωτικούς και μη, αναλόγως του πληθυσμού του νομού / γεωγραφικής περιοχής, στην οποία εκπέμπουν, η δια­δικασία καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια απόφαση αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά, σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας. Για την εξασφάλιση του συνολικού ποσού του οικονομικού ανταλλάγματος, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν, κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, ισόποση εγγυητική επιστολή. Το ποσό της ως άνω εγγυητικής επιστολής θα απομειούται κατά το μέρος του οικονομικού ανταλλάγματος, που θα κα­ταβάλλεται από τον αδειούχο ραδιοφωνικό σταθμό. Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας, η εγγυητική επι­στολή επιστρέφεται. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, ολικώς ή μερικώς, σε περίπτωση που ο αδειούχος δεν καταβάλει, κατά τα ως άνω, το αντάλλαγμα. Για τον τρόπο έκδοσης της εγγυητικής επιστολής εφαρμόζεται το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 6.

16. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση εργασιών, υπό εκκαθά­ριση και υπό αναγκαστική διαχείριση. Δεν θα πρέπει να έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώ­χευση και κήρυξη σε αναγκαστική διαχείριση, καθώς και να μην έχει κατατεθεί εναντίον του αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού.

17. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φο­ρολογικά ενήμερος.

18. Οι υποψήφιοι, με τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία, αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Προκήρυξης και δηλώνουν ότι αποδέ­χονται όλους τους όρους της άδειας.

19. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητάς τους παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Υποψηφιότητα, που δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο τριπλότυπο καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο, δεν γίνεται δεκτή.

20. Με την Προκήρυξη καθορίζονται τα αναγκαία δι­καιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδει-οδότησης, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋπο­θέσεων συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ­ρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

21. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ανά νομό / γεωγραφική περιοχή οι συχνότητες και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την αναλογική εκπομπή ερα­σιτεχνικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης. Η άδεια ερασιτεχνικού τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού χορηγείται από το Ε.Σ.Ρ. κατόπιν σχετικής δι-αγωνιστικής διαδικασίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στα πλαίσια του τετραετούς προγραμματισμού του κάθε Ιδρύματος, κατά τις δια­τάξεις του άρθρου 5 του ν. 3549/2007. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Με­ταφορών και Επικοινωνιών, του Υπουργού Εθνικής Παι­δείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική δια­δικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού, οι όροι και προϋποθέσεις εκπομπής, τα κριτήρια αδειοδότησης, οι όροι της άδειας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Κατά τα λοιπά, οι σταθμοί αυτοί οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

(Με το άρθρο 50 του Ν. 3801/09, ΦΕΚ-163 Α/4-9-09, ορίζεται ότι : «Ραδιοφωνικοί σταθμοί που ανήκουν, καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο, σε πολιτικό κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή, οι οποίοι λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έ­ναρξης της ισχύος του ν. 3592/2007 και πληρούν τα κρι­τήρια του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγη­ση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπι­κού ραδιοφωνικού σταθμού κατά τους όρους του ανωτέ­ρω νόμου και θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως, στη γεωγραφική περιοχή που εκπέμπουν, ως την έκδοση της σχετικής άδειας, εφόσον υποβάλλουν κατά το νόμο υπο­ψηφιότητα στη διαγωνιστική διαδικασία»).

(βλ. Και το άρθρο 65 του Ν. 4155/13, ΦΕΚ-120 Α/29-5-13 – Δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών).


Άρθρο 9

Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών

Οι υποψήφιοι για κάθε είδος προγράμματος (ενημε­ρωτικού ή μη ενημερωτικού περιεχομένου) θα αξιολογη­θούν με βάση τα κατωτέρω κριτήρια, η δε αξιολόγηση αυτών θα είναι συγκριτική, σύμφωνα με το ακόλουθο σύστημα βαθμολόγησης:

Α. Κριτήριο παλαιότητας του ραδιοφωνικού σταθμού 1. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού μέχρι την ημερομηνία υπο­βολής υποψηφιότητας, υπό τον όρο ότι αυτή υποβάλλε­ται από επιχείρηση που λειτουργεί νομίμως ραδιοφωνι­κό σταθμό, κατά την υποβολή της υποψηφιότητας.

2. Ως νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι εκείνοι που λειτουργούν κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5.

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για ραδιοφωνικό σταθμό στον ίδιο νομό / γεωγραφική περι­οχή με αυτόν που λειτουργούσε αυτός, κατά το ανωτέ­ρω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει μισό (1/2) μόριο για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουρ­γίας από τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώρισή του ως νομίμως λειτουργούντος. Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν είκοσι (120).

4. Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για ραδιοφωνικό σταθμό σε άλλο νομό / γεωγραφική περιοχή από αυτόν στον οποίο λειτουργούσε αυτός, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει μισό (1/2) μόριο για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας από τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώρισή του ως νομίμως λειτουργούντος. Ανώτατο όριο μορίων: εξήντα (60).

5. Σε περίπτωση που η ίδια επιχείρηση υποβάλλει υποψηφιότητες για άδεια ραδιοφωνικού σταθμού δι­αφορετικού χαρακτήρα (ενημερωτικού ή μη) ή για πε­ρισσότερες άδειες ραδιοφωνικού σταθμού του ίδιου χαρακτήρα, η κατά τα ως άνω αναγνώριση της παλαι­ότητας λαμβάνεται υπόψη μία μόνο φορά, κατ’ επιλογή του υποψηφίου.

6. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφι­ότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή από υπό συγχώνευση εταιρίες ή υποψηφιότητα προερχόμενη από συγχώνευση εταιριών και οι οποίες λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη παλαιότητα του ενός εκ των συμμετεχό­ντων στην υποψηφιότητα προσώπων ή της μίας εκ των συγχωνευθεισών ή υπό συγχώνευση εταιριών.

Β. Αρνητική βαθμολόγηση

1. Τυχόν διοικητικές κυρώσεις που ενδέχεται να επι­βληθούν από το Ε.Σ.Ρ., κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, αναφορικά με τις παρακάτω παραβάσεις σχετικά με το πρόγραμμα ραδιοφωνικού σταθμού που μεταδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νό­μου αυτού, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, διότι δεν προσεβλήθησαν δικαστικώς ή δεν έχουν ανακληθεί ολικώς ή μερικώς ή δεν έχουν ανασταλεί ολικώς ή με­ρικώς ή δεν έχουν ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, υπολογίζονται αρνητικά στον υποψήφιο που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, υπό τον όρο ότι ο υποψήφιος λειτουργεί ραδιοφωνικό σταθμό κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς του, ανε­ξαρτήτως του χαρακτήρα του προγράμματος και του νομού / της γεωγραφικής περιοχής, στον οποίο λειτουρ­γούσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του υποψηφίου.

2. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση σύστασης, αφαιρούνται τέσσερα (4) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο σύνολο συστάσεων. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το

σύνολο των συστάσεων του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο σύνολο συστάσεων.

β) Σε περίπτωση επιβολής χρηματικού προστίμου, αφαιρούνται οκτώ (8) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό ύψος χρηματικών προστίμων. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρού­νται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό ύψος των προστίμων του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό ύψος χρηματικών προστίμων.

γ) Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της μετά­δοσης συγκεκριμένης εκπομπής σταθμού, αφαιρούνται δώδεκα (12) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών. Για τους υπό­λοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπο­λογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.

δ) Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής σταθμού, αφαιρούνται δεκαέξι (16) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο σύνολο οριστικών διακοπών. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το σύνολο των οριστικών διακοπών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο σύνολο οριστικών διακοπών.

ε) Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της μετάδο­σης κάθε προγράμματος του σταθμού, αφαιρούνται έως είκοσι (20) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών. Για τους υπό­λοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπο­λογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.

Ανώτατο όριο αφαιρούμενων μορίων: εξήντα (60).

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφι­ότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή από υπό συγχώνευση εταιρίες ή υποψηφιότητα προερχό­μενη από συγχώνευση εταιριών, οι οποίες λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπό­ψη η μεγαλύτερη αρνητική βαθμολόγηση του ενός εκ των συμμετεχόντων στην υποψηφιότητα προσώπων ή της μίας εκ των συγχωνευθεισών ή υπό συγχώνευση εταιριών.

Γ. Συγχώνευση

1. Σε περίπτωση που, μετά τη δημοσίευση του παρό­ντος και μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυ­ξης, δύο ή περισσότερες ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που λειτουργούν νομίμως ρα­διοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, συγχωνευθούν και υποβληθεί υποψηφιότητα από την προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρία στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση μίας άδειας, η υποψηφιότητα βαθ­μολογείται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται η συχνότητα και τα κέντρα εκπομπής μόνο του ενός σταθμού εκ των συγχωνευθεισών εταιριών.

2. Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφι­ότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, ή στην περίπτωση κατά την οποία έχει λάβει χώρα έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης, πριν τη δημο­σίευση της Προκήρυξης, η υποψηφιότητα αυτή βαθμο­λογείται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον ανακηρυχθούν αδειούχοι, θα λάβουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας περι­ορισμένης ευθύνης ή θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 9 εδάφιο ε΄.

3. Όταν υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα ή συγχωνεύ­ονται κατά τα ως άνω φορείς ραδιοφωνικών σταθμών για τη χορήγηση άδειας ραδιοφωνικού σταθμού, λαμ­βάνουν πενήντα (50) μόρια.

4. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή από κοινού υποβολής υποψηφιότητας, κατά τα ανωτέρω, φορέων ραδιοφωνι­κών σταθμών, για καθεμία παραπάνω από τις δύο υπό συγχώνευση ή συγχωνευθείσες εταιρίες ή τους φορείς που υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα, στα προβλεπόμε­να ανωτέρω μόρια προσμετρώνται επιπλέον δέκα (10) μόρια με ανώτατο όριο τα τριάντα (30) μόρια.

Ανώτατο όριο μορίων: ογδόντα (80).

Δ. Κριτήριο οικονομικής βιωσιμότητας

1. Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται η οικονομική κα­τάσταση του υποψηφίου και το σχέδιό του για τη μελ­λοντική λειτουργία της επιχείρησής του, εφόσον του χορηγηθεί η σχετική άδεια.

2. Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη:

Ι. Tα οικονομικά στοιχεία του υποψηφίου

α) Κύκλος εργασιών (έσοδα από ραδιοφωνική δρα­στηριότητα) - Εμπορική διεισδυτικότητα

Για τους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως ραδι­οφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, αξιολογείται ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την εκπομπή περιεχομένου στην αγορά το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία διαχειριστική χρή­ση του φορέα της επιχείρησης. Ειδικώς για τις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως κατά τα ως άνω ραδιοφωνικό σταθμό, αξιολογείται ο μέσος όρος των εσόδων από ραδιοφωνική δραστηριότη­τα το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης. Ο υποψήφιος που κατέχει το μέγιστο μέσο όρο βαθμολογείται με πενήντα (50) μόρια, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά.

β) Ίδια κεφάλαια

Αξιολογείται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των υπο­ψηφίων, που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου

7 του άρθρου 5, το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία διαχειριστική χρήση, πέραν του ελαχί­στου προβλεπομένου στην παράγραφο 10 του άρθρου

8 κεφαλαίου. Ο υποψήφιος που διαθέτει το μέγιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων, πέραν του ελαχίστου προβλε­πομένου στην παράγραφο 10 του άρθρου 8 κεφαλαίου, βαθμολογείται με πενήντα (50) μόρια, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά.

ΙΙ. Επιχειρησιακό σχέδιο του υποψηφίου Αξιολογείται το επιχειρησιακό σχέδιο των υποψηφίων με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησής τους για τα έτη της διάρκειας ισχύος της άδειας, ως προς την αξιοπιστία του και την αποδοτι­κότητα της σχεδιαζόμενης επένδυσης.

α) Ο έλεγχος της αξιοπιστίας γίνεται με βάση γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες. Αξιολογείται ιδίως:

i) Η παραδοχή της προσδοκώμενης ακροαματικότητας και των προσδοκώμενων εσόδων, λαμβανομένων υπόψη του πληθυσμού του νομού / γεωγραφικής περιοχής στον οποίο υποβάλλει υποψηφιότητα, του περιεχόμενου και του προγράμματος του υποψηφί­ου, όπως αυτό παρουσιάζεται στο φάκελο της υποψηφιότητάς του για την αξιολόγηση του κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας.

ii) Η παραδοχή των προβλεπόμενων δαπανών για τη λειτουργία του σταθμού και την παραγωγή πε­ριεχομένου ή την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής προγράμματος, όπως οι δαπάνες αυτές αποδεικνύ­ονται από ισχύουσες ή πρόσφατες συμβάσεις, από πρόσφατα απολογιστικά στοιχεία παραγωγών και από προσφορές πώλησης περιεχομένου από αξιό­πιστους προμηθευτές.

β) Ο έλεγχος της αποδοτικότητας της σχεδιαζόμενης επένδυσης αξιολογείται ιδίως με βάση:

i) Την προβλεπόμενη κερδοφορία κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας.

ii) Την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων.

iii) Τις ταμειακές ροές.

Ανώτατο όριο μορίων: πενήντα (50). Ο υποψήφιος με το πλέον αξιόπιστο και αποδοτικό επιχειρησιακό σχέ­διο βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά.

3.α) Σε περίπτωση κοινοπραξίας, υπό σύσταση κοινο­πραξίας, ένωσης προσώπων ή κοινής υποψηφιότητας αξιολογούνται τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδα­φίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της υπό σύσταση κοινοπραξίας ή της ένωσης προσώπων ή της κοινής υποψηφιότητας κατά το λόγο της συμμετοχής τους σε αυτή.

β) Σε περίπτωση υπό συγχώνευση εταιριών τα στοι­χεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται αθροιστικά για τις υπό συγχώνευση εταιρίες.

γ) Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από προ­ερχόμενη από συγχώνευση εταιρία πριν τη δημοσίευση της Προκήρυξης, τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται αθροιστικά για τις συγχωνευθείσες εταιρίες, εκτός εάν τα αντίστοιχα στοιχεία των προαναφερόμενων υπο-κριτηρίων είναι ανώτερα για την προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι η προερ­χόμενη από τη συγχώνευση εταιρία έχει αποτυπωμένο σε δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση για το προη­γούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προ­κήρυξης δικό της κύκλο εργασιών και ίδια κεφάλαια.

δ) Το κριτήριο ΙΙ της παραγράφου 2 αξιολογείται ως προς όλους τους υποψηφίους. Τα κριτήρια Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται για τους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5.

Ε. Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού

1. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού και ανάλο­γα με το είδος του ραδιοφωνικού σταθμού (ενημερωτι­κού ή μη), για το οποίο υποβάλλεται η υποψηφιότητα, λαμβάνεται υπόψη, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, το προσωπικό, το οποίο απα­σχολείται ή θα απασχοληθεί στον υποψήφιο, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, εφόσον προβλέ­πεται να κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλμα­τος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, πλέον των ελαχίστων οριζομένων ορίων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8.

2.α) Για τους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5 ή που προήλθαν από συγχώνευση εταιριών, αξιολογείται ο μέσος όρος του προσωπικού πλήρους απασχόλησης, το οποίο απασχο­λείται στην επιχείρηση του υποψηφίου, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της Προκήρυξης ή το οποίο θα απασχολη­θεί στην επιχείρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των εργαζομένων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων, που υπερβαίνει τα ελάχιστα οριζόμενα όρια στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8 και οι οποίοι απα­σχολήθηκαν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες τον αντί­στοιχο υπολογιζόμενο μήνα. Ο αριθμός του προσωπικού που υπερβαίνει το διπλάσιο των ελαχίστων οριζομένων ορίων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8 δεν αξιολογείται.

Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν πενήντα (150).

β) Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφι­ότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή υπο­ψηφιότητα υπό συγχώνευση εταιριών που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη κατά τα ως άνω το σύνολο του αριθμού του προσωπικού των συμμετεχόντων ή υπό συγχώνευση εταιριών ή το οποίο θα απασχοληθεί στην επιχείρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8 και εφό­σον ο υποψήφιος δηλώνει ότι θα διατηρήσει το σύνολο των θέσεων εργασίας που προβλεπόταν στις εν λόγω εταιρίες και μέχρι το διπλάσιο των ελαχίστων ορίων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποψηφιότητα κρίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο.

3. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5 αξιολο­γούνται με βάση τις προβλεπόμενες στο αναλυτικό επι­χειρησιακό σχέδιο θέσεις εργασίας προσωπικού, μόνο για τον αριθμό που υπερβαίνει τα ελάχιστα οριζόμενα όρια του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί στην επιχεί­ρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από

τη χορήγηση της άδειας. Ο αριθμός του προσωπικού που υπερβαίνει το διπλάσιο των ελαχίστων οριζομένων ορίων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8 δεν αξιολογείται.

Ανώτατο όριο μορίων: εβδομήντα πέντε (75).

4. Ο υποψήφιος που απασχολεί ή θα απασχολήσει το ανώτατο όριο προσωπικού λαμβάνει τη μέγιστη βαθ­μολογία. Οι λοιποί υποψήφιοι βαθμολογούνται αναλο­γικά μέχρι των ελαχίστων προβλεπομένων ορίων που προβλέπονται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8.

ΣΤ. Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας 1. Το κριτήριο αυτό, σε συνάρτηση με το ελάχιστο προβλεπόμενο στην παράγραφο 13 του άρθρου 8 περιε­χόμενο προγράμματος, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προγράμματος στους τομείς της ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης, ανάλογα με το είδος του ραδιοφωνικού σταθμού (ενημερωτικού ή μη), για το οποίο υποβάλλεται η υποψηφιότητα. Ειδικότερα αξιολογείται:

Ι. Η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος.

Αξιολογείται, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημο­σίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, η ποικιλία του προγράμματος των υποψη­φίων που ήδη λειτουργούν νόμιμα ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, σε συνάρτηση με την ποιότητα του προγράμματος.

Ανώτατο όριο μορίων: εβδομήντα πέντε (75). Η αρτιό­τερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.

ΙΙ. Το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα.

Αξιολογείται το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα των υποψηφίων που ήδη λειτουργούν νομίμως, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ειδικότερα, αξιολο­γείται το ύψος της επένδυσης για αγορά δικαιωμάτων, προμήθεια και εσωτερική παραγωγή εκπομπών κ.λπ., οι οποίες μεταδόθηκαν, όπως απεικονίζεται στον πίνακα αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων οικονομικών κατα­στάσεων ως κόστος πωληθέντων, κατά το τελευταίο πριν από την Προκήρυξη οικονομικό έτος. Ειδικώς επί ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιριών, η αξι­ολόγηση του κριτηρίου αυτού βασίζεται στα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. και κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο.

Ανώτατο όριο μορίων: πενήντα (50). Η αρτιότερη υπο­ψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.

ΙΙΙ. Η δομή του προτεινόμενου προγράμματος.

α) Στους υποψηφίους για τη χορήγηση άδειας ενημε­ρωτικού σταθμού αξιολογείται:

αα) Η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος, πέ­ραν του ελαχίστου προβλεπομένου περιεχομένου στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 8, σε εκπομπές λόγου, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχα­γωγίας ή σε εκπομπές που αφορούν στις τέχνες, τον πολιτισμό, τη νεολαία, στη μετάδοση εκδηλώ­σεων, αθλητικών γεγονότων, παιδικών εκπομπών, με αναφορές σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

αβ) Ο μέσος ετήσιος αριθμός ωρών του προγράμμα­τος των υποψηφίων, πέραν των ελαχίστων προ­βλεπομένων της περίπτωσης ii΄ του εδαφίου β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 8. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

αγ) Η δέσμευση των υποψηφίων για εκπομπές ή μη­νύματα κοινωνικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ειδικότερα αξιολογείται η δέσμευση:

- για ετήσιο χρόνο δωρεάν μετάδοσης μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου (για την καταπολέμη­ση ναρκωτικών, οδική ασφάλεια, μηνύματα υγείας κ.λπ.), πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην πα­ράγραφο 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει,

- για τη μετάδοση σειράς εκπομπών για την προ­βολή της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας ή την εκμάθησή της από αλλοδαπούς, πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παράγραφο 19 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

Ανώτατο σύνολο μορίων: εβδομήντα πέντε (75). Η αρ­τιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.

β) Στους υποψηφίους για τη χορήγηση άδειας μη ενη­μερωτικού σταθμού αξιολογείται: βα) Το εύρος κάλυψης του ειδικού προσανατολισμού, οι εκπομπές λόγου, που αφορούν στον ειδικό προ­σανατολισμό του σταθμού, η κάλυψη εκδηλώσεων και η ποιότητά τους. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25). ββ) Τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ του εδαφίου αγ΄.

Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25). Ανώτατο σύνολο μορίων: πενήντα (50). Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μο­ρίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.

2. Τα κριτήρια Ι και ΙΙ της παραγράφου 1 προσμετρώνται μόνο στην περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφι­ότητα από υποψηφίους που λειτουργούν ήδη νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για τη χορήγηση άδειας ίδιου περιεχομένου με αυτό που εξέπεμπε ο ραδιοφωνικός τους σταθμός.

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφι­ότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή υποψη­φιότητα από υπό συγχώνευση εταιρίες ή υποψηφιότη­τα προερχόμενη από συγχώνευση εταιριών, οι οποίες λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, αξιολογούνται η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος και το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμ­μα των συμμετεχόντων ή των υπό συγχώνευση εταιριών ή των συγχωνευθεισών εταιριών και βαθμολογείται μόνο το πρόγραμμα του σταθμού και το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα που λαμβάνει εξ αυτών τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

4. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου ΙΙΙ της παρα­γράφου 1 οι υποψήφιοι υποβάλλουν έκθεση, η οποία θα αναφέρει την ετήσια δομή του προτεινόμενου προ­γράμματος, τη δέσμευσή τους για εκπομπές ή μηνύματα εκπαιδευτικού ή κοινωνικού περιεχομένου, σε ετήσια βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας, καθώς και βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την ύπαρξη

προσυμφώνων ή συμβάσεων για την αγορά δικαιωμάτων και την προμήθεια εκπομπών και απολογιστικών στοιχεί­ων εκπομπών εσωτερικής παραγωγής που αποδεικνύουν τη δομή του προτεινόμενου προγράμματος, καθώς και το συνολικό κόστος αυτών.

5. Το κριτήριο ΙΙΙ της παραγράφου 1 αξιολογείται ως προς όλους τους υποψήφιους.

6. Με την προκήρυξη καθορίζονται τα αναγκαία δικαι­ολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη των κριτηρίων του παρό­ντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ­ρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

«Mε τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά».
https://www.youtube.com/watch?v=wYEejB_sBMM

Petros
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 4216
ΕγγραφήCOLON 08 Ιουν 2012, 13:37
ΤοποθεσίαCOLON Παντού και πουθενά

Re: Τι συμβαίνει με τις τηλεοπτικές άδειες;

Δημοσίευσηαπό Petros » 10 Σεπ 2015, 10:50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄


Άρθρο 10

Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας

1. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με τη δημο­σίευση σχετικής Προκήρυξης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).

2. Η απόφαση της Προκήρυξης καθορίζει την προθε­σμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων από τη δημοσίευση της Προκήρυξης στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερ­νήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

3. Στην Προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και η διαδι­κασία χορήγησης άδειας.

Ειδικότερα, με την Προκήρυξη καθορίζονται τουλάχι­στον τα ακόλουθα:

α) Η εμβέλεια της άδειας (εθνική ή περιφερειακή για την τηλεόραση και τοπική για τα ραδιόφωνα), το είδος του προγράμματος σε ενημερωτικό (γενικού ή θεμα­τικού περιεχομένου) ή μη ενημερωτικό, το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενο του θεματικού ενημερωτικού ή του μη ενημερωτικού, αναλόγως της κατηγοριοποίησής του.

β) Η χρονική διάρκεια της άδειας, η οποία ορίζεται σε έξι (6) έτη για τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

γ) Τα πρότυπα μεταφοράς του τηλεοπτικού ή ραδιο­φωνικού σήματος σύμφωνα με το νόμο.

δ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα στοιχεία απόδειξής τους.

ε) Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και τα στοιχεία απόδειξής τους.

στ) Οι υποχρεώσεις των αδειούχων.

ζ) Ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

4. α) Για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών μπορεί να προκηρύσσονται ταυτοχρόνως, με την ίδια Προκήρυξη, άδειες εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας για όσους διαύλους συχνοτήτων καθορίζονται με την Προκήρυξη. Η διαδικασία χορήγησης αδειών εθνικής εμβέλειας και αδειών περιφερειακής εμβέλειας για κάθε περιφέρεια είναι αυτοτελής. Τα στοιχεία που αποδεικνύ­ουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων αξιολόγησης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σε άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο.

β) Για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών προκηρύσσονται άδειες για όσες συχνότητες καθορίζο­νται με την Προκήρυξη. Η διαδικασία χορήγησης αδειών ραδιοφωνικών σταθμών για κάθε νομό/γεωγραφική πε­ριοχή είναι αυτοτελής. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων αξιολόγησης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σε άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

5. Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης αναρτάται στις ιστοσελίδες του Ε.Σ.Ρ. και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περίληψη της Προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεω­τικώς:

α) σε τρεις ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, εφόσον αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας,

β) σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός του αντίστοιχου νομού/γεωγρα­φικής περιοχής και πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄), εφόσον αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών σταθ­μών περιφερειακής εμβέλειας,

γ) σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός του νομού/γεωγραφικής περιο­χής, για τον οποίο προκηρύσσονται οι άδειες, εφόσον αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών.

6. Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία συνεπά­γεται πλήρη αποδοχή των όρων της σχετικής Προκή­ρυξης. Συμμετοχή με επιφύλαξη ή αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θεωρούνται δεσμευτικά για τους υπο­ψήφιους.

8. Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να συ­μπληρώσουν ή/και να διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους ή να ζητήσει κάθε άλλο ανα­γκαίο στοιχείο για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

9. Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει τους φακέλους δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων. Εν συνεχεία, το Ε.Σ.Ρ. αξιολογεί και βαθμολογεί τις υποψη­φιότητες με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης για τη χο­ρήγηση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και συντάσσει κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και εκείνων οι οποίοι αποκλείονται της πε­ραιτέρω συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, καθώς και πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους.

10. Το Ε.Σ.Ρ. ενημερώνει εγγράφως τον κάθε υποψήφιο σχετικά με τον έλεγχο και το αποτέλεσμα της εξέτασης και της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς του, με νόμιμη επίδοση του σχετικού εγγράφου.

11. Αδειούχοι ανακηρύσσονται οι πρώτοι, κατά σει­ρά κατάταξης, υποψήφιοι, αντίστοιχου αριθμού με τις προκηρυχθείσες άδειες. Το Ε.Σ.Ρ. μαζί με την άδεια κα­θορίζει τη συχνότητα ή το δίαυλο συχνοτήτων, που θα εκπέμψουν οι αδειούχοι ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών

σταθμών αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση προτίμησής τους.

12. Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερί­δες πανελλήνιας κυκλοφορίας και μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός της γεωγραφικής περιοχής ή του νομού των αντίστοιχων προκηρυσσόμενων αδειών και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3548/2007.

13. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία, κατά την οποία τους κοινοποιήθηκε η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ή δημοσιεύθηκε ο πίνακας κατάταξης. Με την έν­σταση αυτή οι υποψήφιοι δικαιούνται να αμφισβητήσουν μόνο τη νομιμότητα της κρίσης του Ε.Σ.Ρ.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., η οποία αποφαίνεται σχετικώς εντός αποκλει­στικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκη­ση της ενστάσεως. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της ενστάσεως.

14. Η μη υποβολή καμίας υποψηφιότητας ή η μη υπο­βολή καμίας κατάλληλης υποψηφιότητας ή η υποβολή λιγότερων υποψηφιοτήτων σε σχέση με τις προκηρυσ-σόμενες άδειες συνεπάγεται την εν όλω ή εν μέρει ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ε.Σ.Ρ. για τις συγκεκριμένες άδειες και την επαναπροκήρυξή τους στο ίδιο ή άλλο είδος προγράμματος (ενημερωτικό ή μη) και στο ίδιο ή άλλο θεματικό περιεχόμενο, κατόπιν εκδόσεως των προβλεπόμενων από την παράγραφο 4 του άρθρου 6 και την παράγραφο 5 του άρθρου 8 υπουργικών αποφάσεων.

15. Σε κάθε περίπτωση, το Ε.Σ.Ρ. δύναται να μαται­ώσει, αναφέροντας τους λόγους ματαίωσης, εν όλω ή εν μέρει τη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς ουδεμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη, των υποψηφίων. Στις πε­ριπτώσεις αυτές επιστρέφονται στους υποψηφίους οι προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές στις διατάξεις των παραγράφων 9 περ. γ΄και 15 του άρθρου 6 και στις παραγράφους 10 περ. γ΄και 15 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

16. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίω­σης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.


Άρθρο 11

Έκδοση αδειών – Όροι και περιεχόμενο άδειας

1. Οι άδειες καταχωρίζονται, κατά χρονολογική σειρά έκδοσης, σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Ε.Σ.Ρ., στο οποίο και τηρούνται τα πρωτότυπα στελέχη των αδειών. Αντίγραφα των αδειών αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στην οικεία Περιφέρεια και Νομαρχία.

2. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι:

- ο φορέας της άδειας,

- ο καθορισμός της υπηρεσίας,

- ο διακριτικός τίτλος του σταθμού και το λογότυπό του,

- η μέθοδος της μετάδοσης,

- οι τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που καθορίζονται στον αντίστοιχο χάρτη συχνοτήτων,

- η διάρκεια της άδειας,

- οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για τη χρήση των συχνοτήτων,

- η κατηγορία της άδειας και η περιοχή εμβέλειας που καλύπτει,

- η συχνότητα ή οι περισσότερες συνδυασμένες συ­χνότητες λειτουργίας του σταθμού.

3. Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης, καθώς και η μεταβίβαση ή εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της συχνότητας ή των συνδυασμένων συχνοτήτων που αναφέρονται στην άδεια.

β) Ο σταθμός υποχρεούται να καλύπτει πληθυσμιακά τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία έχει λάβει άδεια. Η υποχρέωση αυτή για τους τηλεοπτικούς σταθμούς πρέπει να έχει εκπληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας. Ειδικά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, των οποίων η έναρξη λει­τουργίας για συγκεκριμένη εμβέλεια ταυτίζεται με την ως άνω έκδοση άδειας, το Ε.Σ.Ρ., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σταθμού, μπορεί να παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή του, την παραπάνω προθεσμία μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

γ) Ο σταθμός υποχρεούται να εκπέμπει το σήμα του από το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα κέντρα εκπο­μπής και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον οικείο Χάρτη Συχνοτήτων.

Αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του φάσματος των συχνοτήτων από τους αδει­ούχους και την επιβολή κυρώσεων είναι η Ε.Ε.Τ.Τ., σύμ­φωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.

4. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λει­τουργία τους. Κάθε διακοπή ή απώλεια σήματος πέραν της μίας ώρας πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. και την Ε.Ε.Τ.Τ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

5. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να εκμεταλλεύονται αυτοί οι ίδιοι και απευθείας το σταθμό. Οι σταθμοί μπορούν να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παρα­γράφου 11 του άρθρου 5. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχει­ρήσεις παραγωγής προγράμματος ή η ανάθεση παρα­γωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς.

6. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των άρθρων 3 και 8 αντίστοιχα του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, του π.δ. 100/2000, όπως ισχύει, και τους ισχύοντες κώδικες δη­μοσιογραφικής δεοντολογίας, δεοντολογίας προγραμ­μάτων και διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

7. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να συνάπτουν είτε οι ίδιοι απευ­θείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέ­χουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Άλ­λως, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές

συμβάσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού του ιδιωτικού τομέα.

8. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Πνευματικών Δικαιωμάτων, που τηρείται στο Ε.Σ.Ρ., εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη λήψη της σχετικής άδειας, εφόσον δεν είναι ήδη εγγε­γραμμένοι σε αυτό.

9. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να καταθέτουν, κατά την έναρξη της τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής περιόδου στο Ε.Σ.Ρ. περίληψη των κατηγοριών του προγράμματος που θα μεταδίδει ο σταθμός τους την εκάστοτε τρέχουσα πε­ρίοδο.

10. Για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγρα­φές για την ποιότητα σήματος, όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες Προκηρύξεις.

11. α) Επιτρέπεται η δικτύωση τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από ένα σταθμό περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο υποβάλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια. Οι σταθμοί που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του σταθμού, με τον οποίο τελούν σε δικτύωση, για τρεις (3) ώρες ημερησίως κατ’ ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτύωσης θα παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των σταθμών, που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναι­ρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος.

β) Επιτρέπεται η δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δικτύωσης θα αναφέρεται, κάθε μισή ώρα εκπομπής, ο διακριτικός τίτλος του σταθμού, με τον οποίο τελεί σε δικτύωση και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος.

12. Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού σταθμού υποχρε­ούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας να διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, τη μορφή της οποίας πρέπει να δηλώσουν και να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2000. Υποχρεούνται, επίσης, να δηλώνουν έλληνα πολίτη ως αντίκλητο για την εκπροσώπηση του σταθμού ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών.

13. α) Οι αδειούχοι υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησής τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέ­ντων και αξιολογηθέντων, κατά τα ως άνω, ιδίων κεφα­λαίων τους. Τυχόν συμμετοχή του φορέα της άδειας σε άλλες επιχειρήσεις (θυγατρικές ή μη) αφαιρείται κατά το ύψος της αξίας αυτής από τα ίδια κεφάλαια του φορέα για τον ανωτέρω έλεγχο.

β) Οι αδειούχοι συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής τους υπερ­βαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπο­ρεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόσβε­σης των νέων άυλων παγίων στοιχείων του φορέα της άδειας για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών απο­τελεσμάτων της επιχείρησης, καθώς και η μεταβατική περίοδος για τον τρόπο και τη διαδικασία απόσβεσης των υφιστάμενων άυλων παγίων στοιχείων.

14. Όλοι οι όροι της Προκήρυξης, καθώς και τα στοι­χεία της υποψηφιότητας αποτελούν όρους της άδειας και ελέγχονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Η επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου διαπιστώνεται με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη χορήγηση της άδειας και ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκειά της.

15. Τροποποίηση των όρων της άδειας απαγορεύεται, εφόσον είναι ουσιώδης. Με ειδικώς αιτιολογημένη άδεια του Ε.Σ.Ρ. μπορεί να λάβει χώρα επί μέρους τροποποί­ηση των όρων της άδειας, εφόσον δεν είναι ουσιώδης και δεν αναιρεί το περιεχόμενο του προγράμματος.

16. Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, πλην της παράβασης του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η οποία ελέγχεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τις κείμενες διατάξεις.

17. Οι αδειούχοι, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών, υπο­χρεούνται να μεταδίδουν ή να αναμεταδίδουν δωρεάν και για όσο χρόνο απαιτηθεί κάθε είδους ανακοινώσεις και μηνύματα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης σχετι­κά με την προστασία του κοινωνικού συνόλου ή μέρους αυτού, μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πο­λιτικής Προστασίας.

[Αρχή Τροποποίησης]«18. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται και χωροθετούνται συγκεκριμένα ακίνητα για τη λειτουργία των πάρκων κεραιών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος οργάνωσης των πάρκων κεραιών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υποχρεωτική τοποθέτηση των κατασκευών κεραιών εντός αυτών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των ήδη υφιστάμενων κεραιών, οι όροι και οι διαδικασίες ανάδειξης των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, εφόσον η παρουσία τους κρίνεται σκόπιμη, οι υποχρεώσεις των διαχειριστών και των κατόχων των εγκατεστημένων εντός των πάρκων κεραιών κατασκευών κεραιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» - ΑΝΤΙΚ.ΤΗΣ ΠΑΡ. 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1ιβ ΤΟΥ ΑΡΘ. 80 ΤΟΥ Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]

19. Οι διατάξεις των άρθρων 6,7,8,9 και 10 δεν ισχύουν για τους ήδη νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς και

ραδιοφωνικούς σταθμούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι συνεχίζουν να εκπέμπουν κατά τις διατάξεις της προ­ϊσχύουσας νομοθεσίας.


Άρθρο 12

Ανανέωση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

1. Οι άδειες των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθ­μών, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μπορεί να ανανεώνονται για μία μόνο φορά και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 13.

2.α) Η ανανέωση λαμβάνει χώρα με τους ίδιους όρους της άδειας και κατόπιν σχετικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Με από­φαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μα­ζικής Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η χρονική διάρκεια και το οι­κονομικό αντάλλαγμα της ανανέωσης της άδειας.

β) Ειδικώς, η ανανέωση της άδειας των τηλεοπτικών σταθμών αναλογικής επίγειας ευρυεκπομπής ελεύθε­ρης λήψης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της άδειας κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της θα ασκήσει το δικαίωμα εκπομπής που προβλέπεται στο άρθρο 14.

3. Για όσες εκ των ανωτέρω αδειών δεν ανανεωθούν, το Ε.Σ.Ρ. προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία, σύμφω­να με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των αδειών και οι διαθέσιμες συχνότητες.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄


[Αρχή Τροποποίησης]«Άρθρο 13

Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν αποκλειστικά επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο. Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου. Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχομένου απαιτείται να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

2. Στον πάροχο δικτύου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Για τον πάροχο δικτύου, η κατά τα ως άνω παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος δικτύου παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας στους παρόχους περιεχομένου.

3. Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής απαιτείται, πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ. το οποίο εκδίδει και τη σχετική προκήρυξη.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.P., καθορίζονται τα κριτήρια αδειοδότησης, οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, το πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση αδειών.

Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7, 8α, 8β και 8γ, 9, 10,11,12, 13,14,16,17,18, 20 του άρθρου 6 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των αδειών παρόχου περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης (ελεύθερης ή συνδρομητικής), εμβέλειας (εθνική ή περιφερειακή) και χαρακτήρα του προγράμματος (ενημερωτικός ή μη ενημερωτικός).

Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατό να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.

Με την προκήρυξη καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία καταβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. παράβολο συμμετοχής, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Ε.Σ.Ρ. στη σχετική προκήρυξη. Το Ε.Σ.Ρ., μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, καταρτίζει πίνακα στον οποίο, με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν, κατατάσσονται κατά σειρά οι υποψήφιοι, ανάλογα με την κατηγορία για την οποία αιτήθηκαν τη χορήγηση άδειας. Οι άδειες παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης χορηγούνται από το Ε.Σ.Ρ. στους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

Ως προς τους όρους και το περιεχόμενο της άδειας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 του άρθρου 11 του παρόντος.

6. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 4,6,7,8,9α έως 9δ, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως και για τη χορήγηση αδειών σε παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.

7. Όσοι έχουν λάβει, κατά τα ως άνω, άδεια παρόχου περιεχομένου, υποχρεούνται να συμβάλλονται εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας με νόμιμα αδειοδοτημένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. πάροχο δικτύου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

8. Η παροχή περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής ευρυεκπομπής λαμβάνει χώρα, κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματεί-ας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Ειδικότερα, με τους Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να καθορίζονται οι συχνότητες, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι ως άνω Χάρτες Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.

Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος. Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., υποχρεούνται να αποδεχθούν τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψουν εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα που θα καθοριστούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τις νέες προδιαγραφές.

10. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα αντίστοιχα με αυτά της προηγούμενης παραγράφου για τη μετάδοση επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1στ ΤΟΥ ΑΡΘ. 80 ΤΟΥ Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3688/08, ΦΕΚ-163 Α/5-8-08 [Τέλος Τροποποίησης]


Άρθρο 14

Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή

1. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13, οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ή οι αδειούχοι τηλεοπτι­κοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, μετά την αδειοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος θυ­γατρικής εταιρίας αυτής, έχουν τη δυνατότητα, εφό­σον το επιθυμούν, να μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Με την απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγρα­φική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλε­οπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα, κατ’ επιλογή τους, να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Η εκπομπή ψηφιακού προγράμ­ματος υπόκειται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6.

β) Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι γεωγρα­φικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεο­πτικό σταθμό περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφι­κή περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλε­οπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

2. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν αιτήσεως των ενδι­αφερομένων, καθορίζονται ποιοι και πόσοι από αυτούς θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την ποιότητα του προγράμματός τους, που κρίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, από τις συχνότητες που θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 6.

3. [Αρχή Τροποποίησης]«α) Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., πέραν των υφιστάμενων ψηφιακών προγραμμάτων της, υποχρεούται, μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της, να εκπέμπει ψηφιακά το πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναθέτει σε φορείς του δημόσιου τομέα την παραγωγή προγράμματος που θα εκπέμπεται ψηφιακά, το κόστος του οποίου αναλαμβάνουν οι φορείς αυτοί. Μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδονται διεθνή ξενόγλωσσα προγράμματα.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1θ ΤΟΥ ΑΡΘ. 80 ΤΟΥ Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζεται ετησίως το κόστος συμμετοχής στην εκπομπή των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που εκπέμπονται ψηφιακά μέσω της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Το κό­στος αυτό περιέρχεται στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που θα έχει την ευθύνη μετάδοσης των προγραμμάτων τους με ψηφιακή τεχνολογία.

[Αρχή Τροποποίησης]«4. Η μετάδοση και πολυπλεξία του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αναλαμβάνεται από φορέα που θα συσταθεί από τους τηλε-οπτικούς σταθμούς που μεταδίδονται ψηφιακά ή από φορέα με τους οποίους αυτοί θα συμβληθούν, εξαιρουμένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1ι ΤΟΥ ΑΡΘ. 80 ΤΟΥ Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]5. Μετά την αδειοδότηση της αναλογικής τηλεόρα­σης, όσοι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθ­μοί εθνικής εμβέλειας αδειοδοτηθούν θα συνεχίσουν παράλληλα να εκπέμπουν ψηφιακά το αδειοδοτημένο αναλογικό τους πρόγραμμα, μέχρι την έκδοση του προ­εδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13 για την αδειοδότηση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Όσοι εξ αυτών δεν αδειοδοτηθούν θα αποδώσουν τις αναλογικές τους συ­χνότητες και θα παύσουν να εκπέμπουν το αναλογικό τους πρόγραμμα ψηφιακά. - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2ιδ ΤΟΥ ΑΡΘ. 80 ΤΟΥ Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθε­νται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και οι συχνότητες αναλογικής εκπομπής των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περι­φερειακής ή τοπικής εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που θα απελευθερωθούν ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι συχνότητες ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Ειδικότερα, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, που πρέπει να πληρούν οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί, οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής και διαμορφώνεται ο Χάρτης Συχνοτήτων σε επίπεδο Επικράτειας και γεω­γραφικών περιοχών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων σε σταθ­μούς τηλεόρασης, καθώς και η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών. Κριτήριο για τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνοτήτων αποτελεί ο καθορισμός των ελάχι­στων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται για τη γεωγραφική κάλυψη που υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε σταθμός. Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋ­ποθέσεις για την επίτευξη της πληρέστερης γεωγραφι­κής κάλυψης της περιοχής για την οποία χορηγείται η δυνατότητα μετάδοσης επίγειας ψηφιακής εκπομπής.

Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, ο αδειούχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συχνότητα ή τις συχνότη­τες και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα προβλεφθεί με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψει εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα, που θα κα­θοριστούν από το Ε.Σ.Ρ., υπό τις νέες προδιαγραφές.

7. α) Οι φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτι­κών υπηρεσιών μπορούν μετά την έκδοση του Χάρτη Συχνοτήτων της προηγούμενης παραγράφου να μετα­δίδουν συνδρομητικά, παράλληλα με τη συνδρομητική αναλογική τους εκπομπή, το υφιστάμενο αναλογικό τους πρόγραμμα με επίγεια ψηφιακή εκπομπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 10 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει. Για το σκοπό αυτόν με την απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος καθορίζονται οι γεωγρα­φικές περιοχές, καθώς και οι συχνότητες αναλογικής εκπομπής των συνδρομητικών τηλεοπτικών φορέων που θα απελευθερωθούν ανά γεωγραφική περιοχή, προκει­μένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους συνδρομητικό πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι συχνότητες ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους συνδρομητικό πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

Εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της αποφάσεως της προηγούμενης πα­ραγράφου, όσες αναλογικές συχνότητες χρησιμοποι­ούνται για τη μετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών με αναλογική μορφή απελευθερώνονται και χρησιμοποιούνται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

[Αρχή Τροποποίησης]β) «Οι αναλογικές συχνότητες για τη μετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών με αναλογική μορφή οι οποίες απελευθερώνονται κατά τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 14 διατίθενται προς χρήση με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ισχύς της παρούσας παύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1ιγ ΤΟΥ ΑΡΘ. 80 ΤΟΥ Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]

γ) Κατά τα λοιπά, ως προς την παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών εφαρμόζεται ο ν. 2644/1998, όπως ισχύει.

[Αρχή Τροποποίησης]«8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μπορεί κατά πε­ρίπτωση να καθορίζονται ημερομηνίες διακοπής εκπο­μπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία από τα επιτρεπτά κέντρα ψηφιακής εκπομπής που προβλέπονται στο Παράρτημα V της κ.υ.α. 21161/2008 (Β΄ 1680), όπως ισχύει, ή στην προβλεπόμενη απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 3592/2007 (Α΄161).» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 8 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 37 ΤΟΥ Ν. 4053/12, ΦΕΚ-44 Α/7-3-12 [Τέλος Τροποποίησης]

(Με την παρ. 12 του άρθρου 70 του Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12, ορίζεται ότι : “12. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή ισχύουν μέχρι την ημερομηνία παύσης μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος με αναλογικό τρόπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012”).


Άρθρο 15

Ευρυζωνικά δίκτυα

[Αρχή Τροποποίησης]«1. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου και τον πάροχο περιεχομένου, οι οποίοι μπορεί να είναι το ίδιο ή και διαφορετικά νομικά πρόσωπα.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1ια ΤΟΥ ΑΡΘ. 80 ΤΟΥ Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]

2. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυ-ζωνικών δικτύων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε χωρίς

συχνότητα είτε με συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, εξαιρουμένων των ραδιοτηλεοπτικών υπηρε­σιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου.

3. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω των ανωτέρω δικτύων, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρο­νικών επικοινωνιών κατά την έννοια του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.

4. Η παροχή των ανωτέρω ραδιοτηλεοπτικών υπηρε­σιών λαμβάνει χώρα, όσον αφορά στον πάροχο δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθε­στώς Γενικής Άδειας, μετά από δήλωση καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ.

5. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευ-ρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ., εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. πρόγραμμα.

6. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήμα­τος, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ., εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. πρόγραμμα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.

7. Ειδικότερα, η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών των παραγράφων 5 και 6 μπορεί να είναι συνδρομητική ή μη. Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. λαμβάνεται από τον πάροχο ραδιοτηλε­οπτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί αναλογικής εκπομπής ελεύθερης λήψης, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος. Η έγκριση του Ε.Σ.Ρ. αφορά στη μετάδο­ση ολοκληρωμένου ή μη προγράμματος, ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρ­θρου 5. Για την έγκριση του Ε.Σ.Ρ. απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματός του και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου.

8. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απορρίψει, με αιτιολογημένη απόφασή του, την αίτηση του ενδιαφερομένου σε πε­ρίπτωση που το περιεχόμενο του υποβληθέντος προ­γράμματος δεν καλύπτει τις επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

9. Οι πάροχοι δικτύου μπορούν να μεταδίδουν πρό­γραμμα μόνο εφόσον το περιεχόμενο του προγράμ­ματος έχει λάβει έγκριση από το Ε.Σ.Ρ. ή έχει αδειο-δοτηθεί από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

10. Σε περίπτωση που μεταδίδεται ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα μη εγκεκριμένου ή και μη αδειοδοτημένου περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. μέσω των ανωτέρω ευρυ-ζωνικών δικτύων, οι κυρώσεις επιβάλλονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. στον πάροχο του δικτύου που μεταδίδει το εν λόγω πρόγραμμα, κατά τις κείμενες διατάξεις περί Ε.Ε.Τ.Τ. Σε περίπτωση που μεταδίδεται ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο ή αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. μέσω των ανωτέρω ευρυζωνικών δικτύων, που δεν πληροί κατά τα λοι­πά τις προϋποθέσεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί αναλογικής εκπομπής, οι κυρώσεις επιβάλλονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στον πάροχο περιεχομένου. Για την επιβολή των κυρώσεων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην παροχή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσι­ών μέσω των ανωτέρω δικτύων εφαρμόζεται η κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία περί αναλογικής εκπομπής, εφόσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος.

[Αρχή Τροποποίησης]

11. Οι πάροχοι περιεχομένου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με παρόχους δικτύου ή/και παρόχους υπη­ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον διαπι­στώσει, μετά από έρευνα της Αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, ότι οι πάροχοι δικτύου είτε υπηρεσιών ηλε­κτρονικών επικοινωνιών κατέχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω Αγορά, μπορεί να επιβάλει σε αυτούς τα κα­τάλληλα μέτρα κατά τη διάθεση του δικτύου τους ή κατά τη μεταφορά του σήματος σε δίκτυο, με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όλους ανεξαιρέτως τους αδειοδοτηθέντες παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ελεύθερης λήψης με ίσους όρους και χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3688/08, ΦΕΚ-163 Α/5-8-08 [Τέλος Τροποποίησης]

12. Για τη μετάδοση από τους παρόχους δικτύων ραδι­οτηλεοπτικού προγράμματος, είναι υποχρεωτική η προ­ηγούμενη υποβολή στο Ε.Σ.Ρ. αντιγράφου της σύμβασης που έχουν συνάψει με επιχείρηση που έχει λάβει άδεια ή έγκριση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος.

13. Με κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παρόχων δι­κτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα. Παράβαση των διατάξεων του παρόντος επισύρει σε βάρος του παρόχου δικτύου τις κυρώσεις των άρθρων 62 και 63 του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.


«Mε τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά».
https://www.youtube.com/watch?v=wYEejB_sBMM

Petros
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 4216
ΕγγραφήCOLON 08 Ιουν 2012, 13:37
ΤοποθεσίαCOLON Παντού και πουθενά

Re: Τι συμβαίνει με τις τηλεοπτικές άδειες;

Δημοσίευσηαπό Petros » 10 Σεπ 2015, 10:50


[Αρχή Τροποποίησης]Άρθρο 16

Συμπληρώσεις - τροποποιήσεις του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄)

1. Τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3431/2006 καταργούνται.

2. Μετά το εδάφιο μθ΄ του άρθρου 2 του ν. 3431/2006 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«ν) “Διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής (ΑPI)”: η διασύνδεση λογισμικού μεταξύ των εξωτερικών εφαρ­μογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι πάροχοι υπηρεσιών, και του προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού για ψηφιακές ραδιοτηλεοπτι­κές μεταδόσεις.

να) “Προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός”: οι περιφερειακές συσκευές και οι σύνθετοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί δέκτες για τη λήψη υπηρεσιών ψηφιακής αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης.

νβ) “Σύστημα υπό όρους πρόσβασης”: κάθε τεχνικό μέτρο ή/και ρύθμιση, στο οποίο η πρόσβαση σε προ­στατευόμενη υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σε κατανοητή μορφή, εξαρτάται από την ύπαρξη συνδρομητικής σχέσης ή άλλης μορφής προγενέστερης άδειας, που χορηγείται σε ατομική βάση.»

3. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 3431/2006 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως ακολούθως:

«6. Για την υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιο­τηλεοπτικές υπηρεσίες εφαρμόζεται το Παράρτημα Χ του άρθρου 72 του παρόντος νόμου.

7. Για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αμφίδρο­μης ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, εφαρμόζεται το Παράρτημα ΧΙ του άρθρου 72 του παρόντος νόμου.»

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3431/2006 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Με τις ίδιες προϋποθέσεις και στο βαθμό που εί­ναι απαραίτητο για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις σε φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG), υπό δίκαιους, εύλογους και αμε­ρόληπτους όρους.»

5. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 3431/2006 προστίθεται παράγραφος 10, ως ακολούθως:

«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Με­ταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μην διατί­θεται στην ελληνική αγορά τηλεοπτικός εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος ΧΙΙ.»

6. Στο άρθρο 72, μετά το Παράρτημα IX, προστίθενται παραρτήματα Χ, ΧΙ και ΧΙΙ ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

1. Τα συστήματα πρόσβασης υπό όρους πρέπει να διαθέ­τουν την απαραίτητη τεχνική ικανότητα για μη δαπανηρό διέλεγχο, παρέχοντας τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου από τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συστήματα πρόσβασης υπό όρους.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών υπό όρους πρόσβασης, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης σε υπηρεσί­ες ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου και από τις υπηρεσίες πρόσβασης των οποίων εξαρτώνται οι ραδι­οτηλεοπτικοί φορείς μετάδοσης, προκειμένου να είναι προσιτοί σε οποιαδήποτε ομάδα δυνητικών θεατών ή ακροατών, προσφέρουν σε όλους τους ραδιοτηλεοπτι­κούς φορείς, σε δίκαιη, εύλογη και αμερόληπτη βάση, σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού, τεχνικές υπηρεσίες που επιτρέπουν τη λήψη των ψηφια­κών υπηρεσιών των ραδιοτηλεοπτικών φορέων από θεα­τές ή ακροατές, μέσω αποκωδικοποιητών, τους οποίους διαθέτουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών.

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών υπό όρους πρό­σβασης, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου υποχρεούνται να τηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία για τις δραστηριότητές τους ως φορείς παροχής υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους.

4. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε συστήματα και προϊόντα υπό όρους πρόσβασης, όσον αφορά στη χορήγηση σχετικών αδειών σε κατασκευα­στές εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης, υποχρεούνται να τηρούν δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού.

5. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε συστήματα και προϊόντα υπό όρους πρόσβασης υπο­χρεούνται να μην εξαρτούν τη χορήγηση αδειών στους κατασκευαστές εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης από όρους που αποθαρρύνουν, περιορίζουν ή απαγορεύουν τη συμπερίληψη στο ίδιο προϊόν κοινής διεπαφής που επιτρέπει τη σύνδεση με διάφορα άλλα συστήματα πρό­σβασης ή τη συμπερίληψη στο ίδιο προϊόν συγκεκρι­μένων μέσων άλλων συστημάτων πρόσβασης, εφόσον ο αποδέκτης της άδειας πληροί τις σχετικές εύλογες προϋποθέσεις που εγγυώνται την ασφάλεια των συ­ναλλαγών των φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων πρόσβασης υπό όρους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών αμφίδρομης ψηφια­κής τηλεόρασης, οι οποίες εκπέμπονται στις νέες ψη­φιακές πλατφόρμες αμφίδρομης τηλεόρασης και δια­νέμονται σε άλλο ή άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως τρόπου εκπομπής, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ανοικτή Διασύνδεση Προγράμματος Εκπομπής (API), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του παρόντος.

2. Οι φορείς παροχής κάθε προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού, που έχει αναπτυχθεί για τη λήψη αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που εκπέμπονται στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αμ­φίδρομης τηλεόρασης υποχρεούνται να τηρούν ανοικτή Διασύνδεση Προγράμματος Εκπομπής (ΑPI), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του παρόντος.

3. Με την επιφύλαξη του εδαφίου που προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 του παρόντος, οι κάτοχοι δικαιωμάτων Διασύνδεσης Προγράμματος Εκ­πομπής (API) οφείλουν να διαθέτουν, έναντι κατάλληλης αποζημίωσης, υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέ­πουν στους φορείς παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τη Διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής (API) κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

1. Ο εξοπλισμός ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης, που προορίζεται για πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση πρέπει:

α) να επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση ψηφιακών τη­λεοπτικών σημάτων σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κοινό ευρωπαϊκό αλγόριθμο κρυπτογράφησης,

β) να παρουσιάζει σήματα που έχουν μεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση μισθω­μένου εξοπλισμού, ο μισθωτής έχει συμμορφωθεί με τη σχετική συμφωνία μίσθωσης.

2. Οι αναλογικές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερη των σαράντα δύο (42) εκατοστών, οι οποίες διατίθενται στην ελληνική αγορά προς πώληση ή μίσθωση, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διασύνδεσης, σύμφωνα με πρότυπο που καθορίζεται από αναγνω­ρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και, ιδίως, πρόσθετων αποκωδικοποιητών και ψηφιακών δεκτών.

3. Οι ψηφιακές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολι­κής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των τριάντα (30) εκατοστών, οι οποίες διατίθενται στην ελ­ληνική αγορά προς πώληση ή μίσθωση, πρέπει να δια­θέτουν τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διεπαφής (είτε τυποποιημένη είτε σύμφωνη προς πρότυπα που θεσπίζει αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης είτε σύμφωνη με γενικά ισχύουσες προδιαγραφές στον τομέα), η οποία να επιτρέπει την απλή σύνδεση περι­φερειακών και να μπορεί να μεταφέρει όλα τα στοιχεία του σήματος ψηφιακής τηλεόρασης, συμπεριλαμβανο­μένων των πληροφοριών που αφορούν στις διαλογικές και τις υπό όρους παρεχόμενες υπηρεσίες.»

7. α) Κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης λη΄ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), στην αρμοδιότητά της υπάγεται και η ανάθεση κατά τις κείμενες διατάξεις της υπηρεσίας/μελέτης για την έρευνα των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτι­κών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες.

β) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο­μείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ασκεί τις αρμοδιότητες των άρθρων 16 και 17 του ν. 3431/2006, όπως ισχύει, καθώς και εκείνες των άρθρων του ίδιου νόμου που αφορούν στον καθορι­σμό και ανάλυση της αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ρα­διοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες και στην τυχόν επιβολή υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά. Στο έργο της αυτό η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.- ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2ια ΤΟΥ ΑΡΘ. 80 ΤΟΥ Ν. 4070/12,ΦΕΚ-82 Α/10-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄


Άρθρο 17

Θυγατρική εταιρία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. – Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

1. α) Αντικείμενο της, κατά το άρθρο 13 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄) συσταθείσης, θυγατρικής ανώνυμης εται­ρείας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί, επίσης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά η δημιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών για παροχή προγράμματος μέσω ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και η παροχή προς το κοινό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων ελεύθερης λήψης με επίγεια ψηφιακή εκπομπή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή. Σκοπός της παροχής των υπηρεσιών και προγραμμάτων μέσω επί­γειας ψηφιακής εκπομπής είναι η συμβολή της εταιρείας στην ενημέρωση, στην επιμόρφωση, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία, η τουριστική προβολή της χώρας, η κά­λυψη γεγονότων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας, καθώς και η παραγωγή και εκπομπή προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα εκπεμπόμενα προγράμματα δεν περιέχουν διαφημίσεις. Οι χορηγίες των προγραμμά­των επιτρέπονται. Για την παροχή των υπηρεσιών και προγραμμάτων ψηφιακής εκπομπής δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας.

β) Στην εταιρεία μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δι­ατηρεί την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.

γ) Για την παροχή προς το κοινό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων ελεύθερης λήψης με επίγεια ψηφιακή εκπομπή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή, περιέρχεται στην εταιρεία ποσοστό του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αυτού ετησί­ως. Το ύψος του ποσοστού αυτού καθορίζεται ετησίως με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουρ­γού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσοστού αυ­τού λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη το κόστος παραγωγής, προμήθειας και εκπομπής του συνόλου των ψηφιακών προγραμμάτων και το κόστος λειτουργίας και υποδο­μών της εταιρείας.

δ) Άλλα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., περιέρχονται στην εταιρεία για την εκπλή­ρωση του σκοπού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που εγκρί­νεται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθε­νται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

ε) Το καταστατικό της εταιρείας προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος με απόφαση της Γ.Σ. της εται­ρείας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

στ) Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2644/1998 και του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α ΄).

2. α) Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που προβλέπεται από το άρθρο 10 του ν.1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως ισχύει, τροποποιείται, κατόπιν διαπραγματεύσεων, με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών (επιχείρησης και εργαζομένων), με τη δια­δικασία υπογραφής συλλογικής σύμβασης με την πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.).

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, η τροποποίηση του Γ.Κ.Π. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15, 16 και 17 του ν.1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως ισχύει.

γ) Ο ισχύων Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κυρώνεται, όπως τροποποιήθηκε με την από 23.6.2006 Συμπληρωματική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.


Άρθρο 18

Αναδιοργάνωση Επιτροπής Ανταγωνισμού

Συστήνεται Ειδικό Τμήμα Ελέγχου της Αγοράς Μέσων Ενημέρωσης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονο­μικών και γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθο­ρίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, τα προσόντα του προσωπικού, ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής του Προϊσταμένου, η αύξηση των θέσεων του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη στελέχωση του Τμήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος.

(Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3959/11, ΦΕΚ-93 Α/20-4-11, ορίζεται ότ ι : “Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού συνιστάται Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού αποτελείται από τέσσερις Διευθύνσεις, ήτοι, μία Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης, δύο Διευθύνσεις Οικονομικής Τεκμηρίωσης Α΄ και Β΄ και μία Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, καθώς και ένα αυτοτελές Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), όπως το Τμήμα αυτό προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3592/2007. Οι Διευθύνσεις και το Τμήμα του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να μεταβάλλονται από τον Οργανισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού”).


Άρθρο 19

Αναδιοργάνωση Ε.Σ.Ρ.

Οι υφιστάμενες θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. προσαυξάνονται κατά δεκαπέ­ντε (15) και δεκαπέντε (15) θέσεις αντίστοιχα, καθώς και κατά μία θέση Διευθυντού, η πλήρωση της οποίας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 2863/2000. Η πλήρωση των ως άνω τριάντα (30) θέσεων επιστημονι­κού και διοικητικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3051/2002.


Άρθρο 20

Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Δεοντολογίας λαμ­βάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων του.»

2. Η παρ. 18 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«18. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα (πρόσληψη ειδι­κών επιστημόνων, διορθωτών κειμένων και διοργάνωση σεμιναρίων) για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσ­σας από τους δημοσιογράφους και τους συντελεστές των ενημερωτικών ή επιμορφωτικών εκπομπών, κατά τη διατύπωση των κειμένων που εκφωνούνται κατά την παρουσίαση των ψυχαγωγικών εκπομπών και κατά τη μεταγλώττιση ή τον υποτιτλισμό των ξενόγλωσσων εκπομπών.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με πρωτότυπη γλώσσα την ελληνική σε ποσοστό μεγαλύ­τερο του 25% του χρόνου εκπομπής τους, εκτός του χρόνου των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, των διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεει-δησεογραφίας.».

3. Η παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«21. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδί­δουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου διάρκειας τριών πρώτων λεπτών της ώρας καθημερινά ιδίως για θέματα υγείας, πρόνοιας και μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή για τη μετάδοση μηνυμάτων, που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα που διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε όλες εν γένει τις εθνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου δραστηριότητές της. Σε πε­ρίπτωση πληθώρας παρόμοιων μηνυμάτων η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Κατά τη μετάδοση μηνυμάτων κοι­νωνικού περιεχομένου από τους νομίμως λειτουργού­ντες τηλεοπτικούς σταθμούς επιτρέπεται η μετάδοση χορηγιών, χωρίς να προσμετρώνται στον επιτρεπόμενο διαφημιστικό χρόνο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοι­ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν εξαρτάται από την έκδοση της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Κάθε ανώνυμη εταιρία μπορεί να κατέχει μία μόνο άδεια για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών με το ίδιο τεχνικό μέσο, καθώς και μία ακόμη άδεια για την παροχή των υπηρεσιών αυτών με άλλο τεχνικό μέσο.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέτο­χος σε μια μόνο εταιρία, η οποία είναι κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών με το ίδιο τεχνικό μέσο, καθώς επίσης και σε μια ακόμα εταιρία κάτοχο άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών με άλλο τεχνικό μέσο, με την προϋπόθεση ότι με τη συμμετο­χή αυτή δεν παραβιάζονται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και δεν γίνεται κατάχρηση της δεσπό­ζουσας θέσης που τυχόν έχει αποκτήσει το πρόσωπο αυτό στην αγορά των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών ούτε νοθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ειδικά η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου σε εταιρία που κατέχει άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλει­στικά πομπών επιτρέπεται ανεξαρτήτως ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιό της ή στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.».

5. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α΄), καθώς και από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄) προθεσμία για την έκδοση προκή­ρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση τηλεοπτικών και ρα­διοφωνικών αδειών παρατείνεται μέχρι την 31.12.2007.

(Με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου του Ν. 3640/08, ΦΕΚ-22 Α/14-2-08, ορίζεται ότι : «Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3592/2007 (ΦΕΚ 161 Α) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι την 31.10.2008» - Με την παρ. 3 του άρθρου δευτέρου του Ν. 3640/08 ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από της καταθέσεως τους στη Βουλή των Ελλήνων»).

(Με το άρθρο 9 του Ν. 3723/08, ΦΕΚ-250 Α/9-12-08, ορίζεται ότι : «Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3640/2008 (ΦΕΚ 22/Α΄) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι την 30.6.2009»).

(Με το άρθρο 38 του Ν. 3775/09, ΦΕΚ-122 Α/21-7-09, ορίζεται ότι : «Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τις 31.12.2009»).

(Με την παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 3838/10, ΦΕΚ-49 Α/24-3-10, ορίζεται ότι : «Η προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄) προθεσµία για την έκδοση προκήρυξης µε αντικείµενο τη χορήγηση αδειών τηλεο­πτικών σταθµών και ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται αφότου έληξε µέχρι τις 31.12.2010»).

(Με την παρ. 8 του άρθορυ 49 του Ν. 3905/10, ΦΕΚ-219 Α/23-12-10, ορίζεται ότι : “ Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2011”)

(Με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4038/12, ΦΕΚ-14 Α/2-2-12, ορίζεται ότι : “Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 49 του ν.3905/2010 (Α' 219) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τις 31.12.2012”)

(Με το άρθρο 17 του Ν. 4208/13, ΦΕΚ-252 Α/18-11-13, ορίζεται ότι : “Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρ­θρου 8 του ν. 4038/2012 (Α΄14) προθεσμία για την έκ­δοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.12.2013”)

(Με την παρ. 4 του άρθρου έκτου του Ν. 4279/14, ΦΕΚ-158 Α/8-8-14, ορίζεται ότι : “4.α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4208/2013 προθεσμία για την έκδοση προκήρυ­ξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνι­κών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.12.2014.


(Με το άρθρο 86 του Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14, ορίζεται ότι : “1. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου έκτου παρ. 4 στοιχείο α΄ του ν. 4279/2014 (Α΄ 158) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.12.2015....”)


β. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών κατά τις δι­ατάξεις του ν. 3592/2007, οι ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούν νόμιμα, δύνανται να μεταβά­λουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράμματός τους σε μη ενημερωτικό με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπρο­σώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ρα­διοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση του πρώτου εβδομαδιαίου προγράμματος με το νέο τους χαρακτήρα. Η μεταβολή ισχύει από την αρχή του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κα­τάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ε.Σ.Ρ. καταχωρεί τις δηλώσεις μεταβολής και τις δημοσιεύει με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Μετά τη μεταβολή του χαρακτήρα του προγράμματός τους, οι εν λόγω σταθμοί υποχρε­ούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο νέο χαρακτήρα του προγράμματός τους.”)


Άρθρο 21

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθορίζεται το αντίτιμο για τη χρήση ως πάρκων κεραιών των ακινήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή των δημόσιων ακινήτων από τους ιδιωτι­κούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για την τοποθέτηση των κεραιοσυστημάτων τους, οι φορείς στους οποίους περιέρχεται το αντίτιμο αυτό, η διαδι­κασία είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατί­θενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθορίζεται το πο­σοστό που περιέρχεται στο Ε.Σ.Ρ. από το οικονομικό αντάλλαγμα που καταβάλλουν οι αδειούχοι, κατά τις διατάξεις του παρόντος, τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και ραδιοφωνικοί σταθ­μοί, η διαδικασία είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

β) Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α΄), περί της παροχής του επιδόματος ειδικών συνθηκών, και των υπ’ αριθμ. 13113/Ζ/19.5.2006 (ΦΕΚ 645 Β΄) και 2/29792/0022/10.7.2006 (ΦΕΚ 916 Β΄), αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Επικρατείας, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη χορήγηση των αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

3. α) Στο άρθρο 20 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει, προ­στίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

«4. Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι έχουν θητεία έως τρία (3) χρόνια και επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είτε εκτός αυτού, με απόφαση του Προέδρου-Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί. Οι όροι παροχής των υπηρεσιών και της αμοιβής των Εντεταλμένων Συμβούλων καθορίζονται με κοινή από­φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδι­ότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέ­ρωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.»

β) Οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 20 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει, αναριθμούνται σε παραγράφους 5, 6, 7 και 8 αντιστοίχως.

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 1730/1987 τροποποιείται ως εξής:

«Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο πρόεδρος επικουρείται από τους εντεταλμένους συμβούλους, γε­νικούς διευθυντές και διευθυντές, στους οποίους μπο­ρεί με απόφασή του να μεταβιβάσει ορισμένες από αυτές.»


Άρθρο 22

Ετήσιο ποσοστό επιβράβευσης

Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«14. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς σταθ­μούς επιφέρει εκτός των άλλων και τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώ­σεις. Τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μέσα ενημέρωσης δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, επι­βράβευση αποκλειστικά στους διαφημιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δα­πάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εννέα κόμμα εννέα τοις εκατό (9,9%). Όλα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης αυτής, κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεώνεται να χορηγεί αντίγραφο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον. Διαφημιστής για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, θεωρείται μόνον η επιχείρηση που παρέχει δια­φημιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της και συναλλάσσεται με τα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα μαζι­κής ενημέρωσης, ως συνέπεια αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών, κατόπιν έγγραφης επ’ αυτού εντολής των διαφημιζόμενων πελατών της. Δεν δικαιούνται επιβράβευ­σης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι επιχειρήσεις που απλώς συμβάλλονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να παρέχουν εν τοις πράγμασι τις πιο πάνω δι­αφημιστικές υπηρεσίες. Μόνη η απλή αγορά χώρου και χρόνου (εντολή μετάδοσης ή δημοσίευσης), έστω και κατόπιν έγγραφης εντολής του διαφημιζόμενου πελάτη, δεν συνιστά διαφημιστική υπηρεσία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Αν η επιβράβευση αυτή παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου, αυτός διατίθεται περαιτέρω με όλες τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις (ειδικός φόρος, αγγελιόσημο) κατά τις δι­ατάξεις του παρόντος άρθρου.

Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση καταβολή της ανω­τέρω επιβράβευσης από τους διαφημιστές στους δια­φημιζόμενους.

Εάν χορηγηθεί επιβράβευση ανώτερη από την προβλε­πόμενη στο διαφημιστή από το μέσο ή υπάρξει καταβο­λή της επιβράβευσης αυτής από τον διαφημιστή στον διαφημιζόμενο, επιβάλλεται στον διαφημιστή και στον διαφημιζόμενο αντίστοιχα, με πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού αυτού. Οι μη επιτρεπόμενες επιβραβεύσεις από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εάν καταβληθούν, θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και επιστρέφονται σε αυτόν που τις κατέβαλε.

Ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή της παραγρά­φου αυτής μπορεί να επεκτείνεται στις επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης ή της καταχώρησης, καθώς και στις επιχειρήσεις που αφορά άμεσα η διαφήμιση ή καταχώρηση.»


Άρθρο 23

Τελική διάταξη

Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρό­ντος καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.


Αθήνα, 16 Ιουλίου 2007


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του ΚράτουςΑθήνα, 18 Ιουλίου 2007


Και καλό κουράγιο... :mrgreen:
«Mε τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά».
https://www.youtube.com/watch?v=wYEejB_sBMM

Κομπειλάδας
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 4128
ΕγγραφήCOLON 19 Φεβ 2012, 16:58
ΤοποθεσίαCOLON Σουρωτή, Βασιλικά, Θέρμης
CONTACTCOLON

Re: Τι συμβαίνει με τις τηλεοπτικές άδειες;

Δημοσίευσηαπό Κομπειλάδας » 10 Σεπ 2015, 11:07

здравствуйте

Petros
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 4216
ΕγγραφήCOLON 08 Ιουν 2012, 13:37
ΤοποθεσίαCOLON Παντού και πουθενά

Re: Τι συμβαίνει με τις τηλεοπτικές άδειες;

Δημοσίευσηαπό Petros » 10 Σεπ 2015, 11:39

Γράφω μαθήματα.

Επειδή έχω πολύ υλικό για το ζήτημα αλλά θέλει σκανάρισμα, παρακαλώ μην δημοσιεύσετε κάτι μέχρι να γυρίσω (6 το απόγευμα)
και θα κάνουμε ένα κείμενο μπόμπα!
«Mε τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά».
https://www.youtube.com/watch?v=wYEejB_sBMM

Κομπειλάδας
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 4128
ΕγγραφήCOLON 19 Φεβ 2012, 16:58
ΤοποθεσίαCOLON Σουρωτή, Βασιλικά, Θέρμης
CONTACTCOLON

Re: Τι συμβαίνει με τις τηλεοπτικές άδειες;

Δημοσίευσηαπό Κομπειλάδας » 10 Σεπ 2015, 18:52

Το κείμενο στο pad έχει προχωρήσει πολύ και είναι σχεδόν έτοιμο. Όποιος ενδιαφέρεται ας έρθει να ρίξει μια ματιά πρι το βγάλουμε στον Κανόνα των Τριών για την Κεντρική μας....
здравствуйте

anestis
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 2409
ΕγγραφήCOLON 15 Οκτ 2011, 10:47
ΤοποθεσίαCOLON Thessaloniki, Greece

Re: Τι συμβαίνει με τις τηλεοπτικές άδειες;

Δημοσίευσηαπό anestis » 11 Σεπ 2015, 00:49

Να προτείνω τα τεράστια κείμενα, τα οποία μπορεί να μην διαβαστούν ποτέ, να ξεκινούν από μια TLDR version με 3-4-όσα χρειάζεται bullets?
Μήπως πετύχουμε τον επιθυμητό στόχο (να διαβαστεί)
info: Δυστυχώς, δεν έχω το χρόνο να διαβάζω όλο το forum.

Ό,τι γράφω είναι απλά & μόνο προσωπικές απόψεις.
"First they ignore you. Then they ridicule you. Then they attack you. And then they build monuments to you". (N.Klein 1918)


Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 2 και 0 επισκέπτες